persbericht cdv

 cdv ploeg

Vanuit de CD&V-slogan : ”In Ravels telt iederéén mee” willen we mensen verbinden, niet verdelen.

Wij weten echter dat in een verkiezingsperiode de zaken soms scherper gesteld worden dan bedoeld. In dat kader hebben wij als partij niet onmiddellijk gereageerd op onterechte aantijgingen en onwaarheden.
Wanneer echter kandidaten persoonlijk beschuldigd worden van zaken waarin zij geen individuele verantwoordelijkheid dragen kunnen we niet anders dan te reageren.

De waarheid heeft ook haar rechten.

CD&V zou echter wensen dat de campagne zich meer toespitste op inhoudelijke thema’s. Plannen in functie van ons dorp …. waar wij met ons dorp naartoe willen, samen met optimistische mensen, die geloven in een warme samenleving, een dorp waar we fier op zijn.

De gemeentelijke aanwervingsprocedure in functie van…

De insinuaties alsof aanwervingsprocedures subjectief verlopen en aanleiding zijn om familieleden aan te werven is pertinent onjuist.

Hoe verloopt een aanwerving bij de gemeente Ravels ?

poolstokDe gemeente beschikt over een, door de gemeenteraad goedgekeurd, personeelskader. Hierin staan alle functies duidelijk omschreven. De aanwervingsprocedure is uitgeschreven in de rechtspositionering, goedgekeurd op de gemeenteraad van 4 september 2017. Elke aanwerving wordt begeleid door Poolstok ( voorheen Jobpunt Vlaanderen).

Het selectiebureau stelt de jury samen. Twee externe juryleden en één intern jurylid ( de rechtstreekse leidinggevende of de algemeen directeur). Een selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte. Het zijn de externe juryleden die de schriftelijke proef onafhankelijk opstellen en de kandidaten leggen de schriftelijke proef anoniem af. Deze wordt door de externe juryleden verbeterd.

De geslaagde kandidaten ondergaan een mondelinge proef. Het jurygesprek verloopt onder leiding van de externe HR-Consultant. Voor niveau A en B volgt daarna een assessment uitgevoerd door een extern bureau. Op het einde van de volledige aanwervingsprocedure stelt de jury een proces-verbaal op met de rangorde van de geslaagde kandidaten.

Het college neemt hiervan akte en duidt de eerste kandidaat aan.

Er kan dus geen sprake zijn van beïnvloeding door mandatarissen . Zij zijn op geen enkel moment betrokken bij de gevoerde procedure. De voorbije zes jaar is er trouwens geen enkele opmerking geweest van een gemeenteraadslid over één of andere gevoerde aanwerving. De beschuldigingen over gemeenteraadsleden van wie een familielid op de gemeente werkt zijn bijgevolg laaghartig en volkomen onterecht.

Inkomenscompensatie voor gemeenteraadsleden

Artikel 70 §1 van het gemeentedecreet voorziet een weddecompensatie voor mandatarissen in geval van inkomensverlies.

Het is de Vlaamse wetgever die dit compensatierecht ingeschreven heeft in het gemeentedecreet. Het schepencollege en gemeenteraad hebben hierin geen enkele beslissingsbevoegdheid.

Dus wanneer een aanvraag om compensatie van een mandataris voldoet aan de wettelijke vereisten, moet de gemeentelijke administratie zorgen voor de uitbetaling van dit wettelijk recht. Dit behoort tot het statuut van de lokale mandataris.

Betrokken schepen maakt gebruik van het recht dat hem toekomt.

Deze informatie met de daaraan verbonden bedragen zijn reeds op 23 april 2015 aan de NVA-fractie bezorgd. Nooit heeft een N-VA-gemeenteraadslid hieromtrent het schepencollege of de gemeentesecretaris om verdere toelichting of verduidelijking gevraagd.

Het onjuist dit te beschouwen als achterpoortjespolitiek.

Onderhoudswerken aan wegen, fiets- en voetpaden

Geen enkele schepen heeft de bevoegdheid om autonoom aanbestedingen te doen die leiden tot uitvoering van werken.

Dit is de bevoegdheid van de gemeenteraad of het collectieve schepencollege. Jaarlijks voert de gemeente voor meer dan 300 000 euro herstellingswerken uit aan wegen ( asfaltering en betonwerken). De planning hiervoor wordt op vraag van het voltallige schepencollege opgemaakt door het studiebureau Arcadis.

De planning gekoppeld aan een uitvoerig bestek met kostenraming wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het bestek 2018 waarin alle herstellingswerken opgesomd werden zijn op de gemeenteraad van 8 januari 2018 unaniem goedgekeurd voor een bedrag van 308 486 euro (excl. btw). Hiervoor waren de nodige kredieten voorzien in de begroting onder budgetsleutel: 224007/RO/0200.

De opdracht werd gegund bij wijze van openbare aanbesteding, bekendgemaakt op nationaal niveau.

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad in haar beslissing van januari 2018 en het ganse schepencollege dat steunt op het advies van de technische dienst dat de werken uitgevoerd worden zoals beschreven in het bestek.

De opdracht tot uitvoering werd niet gegeven door de schepen van openbare werken. Nu, negen maanden , na goedkeuring door de voltallige gemeenteraad , schrijven dat hij het is die tot deze opdracht overgegaan is, is intellectueel oneerlijk en is een onterechte beschuldiging.

 

Getekend door alle CD&V-kandidaten: Walter Luyten, Marion Leemans, Nic Andriessen, Carine Couwenberg, Jef Van De Pol, Mieke Van Nooten-Van Ostaeyen, Inge Broeckx, Els Van Loon, Mieke Heyns, Filip Hendrikx, Hans Heylen, Eric Van Gestel, Jeroen Meeusen, Marijke Van Der Moeren, Koen Rombouts, Jacqueline Versmissen, Patrick Van Den Borne, Kaat Pelkmans, Ann Cnaeps-Jansens, Wendy Jansen, Jef Van Steen, Koen Vansweevelt, Filip Segers

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren