cookie policy2016

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de RAWEPO websites  met maatschappelijke zetel te Korte Wijkstraat 1, 2380 Ravels (Weelde) (BTW BE 0555.956.587) (hierna genoemd : RAWEPO), tenzij een website hier op bepaalde punten uitdrukkelijk van afwijkt. Elk bezoek aan de websites van RAWEPO is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Door uw bezoek aan de website stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. RAWEPO kan deze gebruiksvoorwaarden steeds wijzigen, en de gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij zich op onze websites bevinden.

 

Aansprakelijkheid

 RAWEPO streeft ernaar dat de informatie op haar website up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt op risico van de bezoeker. RAWEPO geeft geen waarborg over de juistheid, de volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar websites, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de auteur van het artikel of de fotograaf van een foto of video. RAWEPO is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die u zou lijden in het kader van het bezoek aan onze websites. RAWEPO is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, virussen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Wij raden u aan om steeds de nodige anti-virus- en andere veiligheidssoftware te installeren op uw toestellen. Onze technische dienst behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaande kennisgeving de opbouw, inhoud, structuur, omvang, benaming, rubrieken, technische kenmerken en toegankelijkheid van deze website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud, onbereikbaarheid of een vertraagde werking hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

De toegang tot en het gebruik van onze website

U hebt het recht om onze website voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals o.m. het gebruik van (delen van) de website om advertentie-inkomsten te verwerven, het (gedeeltelijk) overnemen van content) is echter verboden. U mag de normale werking van onze website niet hinderen, en verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op onze website:

 1. Geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van RAWEPO of van de auteurs, in de ruime zin, die werken op onze website plaatsen;
 2. Geen daden stellen die het gebruik hinderen door andere bezoekers op deze website;
 3. Geen spam of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze website;
 4. Geen virussen of andere malware verspreiden;
 5. Geen advertentie blokkers gebruiken of installeren, of op enige andere wijze reclame-uitingen of content weren op onze website.
 6. De beveiliging van deze website niet ontwijken of hinderen;
 7. Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van ‘delen van) deze website, zoals o.m. robots of spiders (behalve indien de bezoeker een zoekmachine is);
 8. Voor (delen van) de websites waarvoor een registratie nodig is, de regels naleven m.b.t. “Registreren” en “Gedragsregels bezoekersreacties op artikelen” hieronder.

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze website te weigeren.

Links naar andere websites

Onze websites bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat RAWEPO deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft RAWEPO enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. RAWEPO kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten

De op onze websites verstrekte informatie en geleverde diensten, en elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan RAWEPO of waarop zij een licentie heeft. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaande schriftelijke toestemming van RAWEPO.

Het opslaan van informatie van onze websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

U mag na onze toestemming wel onze artikels gebruiken of reproduceren als privé-persoon voor eigen gebruik, of als bedrijf voor beperkt, intern en niet-commercieel gebruik.

Voor meer informatie hierover kan u terecht op www.license2publish.be

 

Registreren

Door u te registreren gaat u uitdrukkelijk akkoord om:

 1. correcte, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier en
 2. deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

Het paswoord dat u kiest en waarmee u zich registreert is persoonlijk, en u geeft dit niet door aan derden. U ontvangt na registratie een bevestigings e-mail van ons.

RAWEPO behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en / of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren.

 

Gedragsregels bij bezoekersreacties op artikelen

Deze regels zijn van toepassing telkens wanneer u op de inhoud van onze website reageert en/of discussieert met andere bezoekers van deze website. Enkel met een volledig ingevuld registratieformulier kan u online reageren en discussiëren. De voornaam en familienaam die u opgeeft stemmen overeen met de werkelijkheid. U verklaart zich ermee akkoord dat uw naam en voornaam worden weergegeven onder uw lezersreactie. Uw e-mailadres maken wij niet bekend. U mag de persoonsgegevens van andere bezoekers aan deze website niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

U geeft aan RAWEPO toestemming om de informatie die u online zet op onze website te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te vertalen, en aan te passen. Met “informatie” wordt bedoeld alle teksten, reacties, foto’s, filmpjes, muziek en geluidsfragmenten. Als deze informatie aan derden toebehoort, zorgt u voor hun voorafgaande schriftelijke toestemming tot publicatie. U vrijwaart RAWEPO voor mogelijke claims van derden m.b.t. hun auteursrechtelijke of andere rechten op deze informatie.

Indien u meent dat bepaalde informatie op onze website een inbreuk vormt op de wet kan u dit melden aan ons via de contact pagina. Wij onderzoeken elke kritiek of klacht die u uit, en nemen zo snel mogelijk de passende maatregelen (o.m. verwijdering van de betrokken informatie).

U bent verantwoordelijk voor de reacties die u online zet; dit geldt zowel voor teksten, foto’s, muziek als audiovisueel materiaal. De publicatie van uw reactie impliceert niet RAWEPO die mening ook deelt of ondersteunt. Al uw reacties die beantwoorden aan volgende kenmerken zijn verboden, en zullen zonder kennisgeving worden verwijderd. RAWEPO kan daarnaast op elk ogenblik een einde maken aan uw registratie /reacties indien u deze gedragsregels herhaaldelijk niet eerbiedigt.

 • Reacties die het privéleven of de goede naam van anderen aantasten;
 • Stalking, lasterlijke reacties, scheldpartijen, grove beledigingen;
 • Reacties die een uiting zijn en/of aanzetten tot rassenhaat, racisme, negationisme en discriminatie, van welke aard ook;
 • Reacties strijdig met de openbare orde en de goede zeden;
 • Het publiceren van pornografische afbeeldingen en uitingen van pedofilie;
 • Reacties die een vorm van reclame uitmaken;
 • Links naar andere websites;
 • Inbreuken op intellectuele rechten van RAWEPO of anderen;
 • Hacken of poging tot hacken van onze websites; spamming;
 • Reacties die een bedreiging inhouden;
 • Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met (de mening van) anderen.

Nog enkele praktische tips:

 • Maak uw reacties niet te lang. De redactie kan uw reactie steeds inkorten.
 • Vermijd nietszeggende reacties die geen mening verwoorden, daar heeft niemand iets aan.
 • Reacties in hoofdletters of in een vreemde taal worden nauwkeurig aan bovenstaande voorwaarden getoetst.

 

Online transacties  via derden

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheid via het web houdt geen enkele garantie in vanwege RAWEPO dat dit systeem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten is. RAWEPO is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, geleden door de uitvoering van de betalingsopdrachten via het web.

 

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren