hemelwater subsidies

Ravels wil extra inzetten op zuivering afvalwater en heeft daarom een aantal dossiers voor riolering opgestart.

Het eerste is ondertussen gestart, Hegge - Heesdijk. Een project van €5.200.000,-  waar de firma Van Geel momenteel aan begonnen is. In samenwerking met Pidpa riolering wil Ravels tegen 2030 een rioleringsgraad van 100 procent behalen.

Subsidie afkoppeling regenwater en hemelwaterput.

Om bewoners een duwtje in de rug te geven heeft de gemeente sinds 1-7-2022 een subsidiereglement waar onder meer voor het afkoppelen van hemelwater een premie voorzien is wanneer u voor de eerste keer een rioolaansluiting krijgt.

Ook wanneer u een hemelwaterput plaatst of infiltratie is er onder bepaalde voorwaarden een premie voorzien.

Volgens schepen Patrick Van den Borne de uitgelezen kans om uw waterfactuur te laten dalen en tegelijkertijd de strijd tegen de verdroging aan te gaan.

patrick van den borne hemelwater

“Momenteel hebben wij weinig overlast bij zware regenval, maar om dit voor te blijven zijn de komende jaren grote investeringen nodig. De plannen om dit tijdig klaar te krijgen worden nu opgemaakt. Zo is er ondertussen een studiebureau aangesteld om onder meer de Koningstraat, Achtereel, Kanaaldijk, Boomgaardstraat, Eigenaarsstraat, Vaartstraat en Kampdijk op te starten."

"Een aantal volgende dossiers zoals Bremberg, Poppelse Molenweg, Beekseweg, Stadstraat, Heidestraat, Meir, Schoolstraat, Laar en Achterlaar worden voorbereid en zullen op de gemeenteraad van september ter goedkeuring worden voorgesteld."

"In deze straten zal er overal een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden zodat Ravels bestand is tegen de klimaatverandering die zich aankondigen en de rioleringsgraad voldoet aan de kaderrichtlijn water die Europa ons oplegt.”

Voorwaarden voor premie

Een woning die cumulatief voldoet aan de hierna vermelde voorwaarden, komt in aanmerking voor een premie:

-        De woning is voor de inwerkingtreding van dit reglement niet aangesloten op een rioleringsstelsel;
-        Er wordt voor het eerst riolering aangelegd in de straat waaraan de woning gelegen is;
-        Het betreft een bestaande woning, d.w.z. een woning dewelke reeds werd gebouwd voordat de rioleringswerken werden opgestart;
-        De eigenaar/huurder/gebruiker van de woning wordt verplicht het hemelwater af te koppelen naar aanleiding van de eerste aanleg van riolering in de straat waaraan de woning is gelegen;
-        Van de afkoppeling is een conform keuringsattest beschikbaar.

De premie bedraagt €500,- en kan via de gemeente aangevraagd worden.

Ook bestaat er een premie voor plaatsing hemelwaterputten en extra voor infiltratie.

regenwaterput

Premiebedrag

  •    4.1 Hemelwaterinstallatie   

Wanneer het gaat om de plaatsing van een hemelwaterinstallatie bij een nieuwbouwwoning of een ingrijpende uitbreiding of renovatie, waarbij de plaatsing ervan verplicht is op grond van de hemelwaterverordening, wordt geen premie toegekend.

 Wanneer het gaat om een bestaande woning, waarbij geen vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd die de hemelwaterverordening van toepassing maken, bedraagt de premie 500,00 EUR voor de plaatsing van een eerste hemelwaterput voorzien van operationele pompinstallatie en mits aansluiting van minstens 1 WC of 1 wasmachine en 1 of meerdere bijkomende aftappunten. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.

Indien een operationele pompinstallatie met aansluiting op minstens 1 WC of 1 wasmachine en 1 of meerdere bijkomende aftappunten wordt geïnstalleerd op een bestaande hemelwaterput waarbij een dergelijke installatie nog niet verplicht was bij de aanleg ervan, bedraagt de premie 250,00 EUR.

  •    4.2 Infiltratievoorziening   

Wanneer het gaat om de plaatsing van een infiltratievoorziening bij een nieuwbouwwoning of een ingrijpende uitbreiding of renovatie, waarbij de plaatsing ervan verplicht is op grond van de hemelwaterverordening, wordt geen premie toegekend.

 Wanneer het gaat om een bestaande woning, waarbij geen vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd die de hemelwaterverordening van toepassing maken, bedraagt de premie 250,00 EUR voor de plaatsing van een eerste infiltratievoorziening. Deze premie kan gelijktijdig worden aangevraagd met de premie voor de plaatsing van een eerste hemelwaterinstallatie, zodat een maximale premie van 750,00 EUR wordt toegekend bij de gelijktijdige plaatsing van een eerste hemelwaterinstallatie én een eerste infiltratievoorziening.

regenwater

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren