opiniestuk groen ravels

verkaveling Aarle

Op de agenda van de gemeenteraad van maandag 6 november stond de goedkeuring van de zaak der wegen betreffende een geplande verkaveling te Aarle (Poppel).

Hierbij mochten de gemeenteraadsleden stemmen over de ligging, de breedte en de uitrusting van de nieuwe gemeenteweg en over de eventuele opname in het openbaar domein.

De oppositiepartijen (Groen en NV-A) grepen dit moment aan om een aantal elementen aan te kaarten. 

Een nieuwe gemeenteweg, voorzien van alle faciliteiten (zoals bv. riolering, …) laat immers het verkavelen van het gebied toe. 

“In het kader van de belangrijkste strijd van de komende maanden en jaren, namelijk die tegen de klimaatcrisis, is een beleid tegen verharding en voor behoud van open ruimte een cruciale hefboom,” aldus Kim Buyst (Groen Ravels).

Een ander argument van de oppositie richt zich op het gebrek aan een up-to-date beleidsplan ruimte in de gemeente. Ze benadrukken dat een duidelijk beleidskader nodig is om de bescherming van open ruimte te waarborgen en te sturen. De oppositie is kritisch over de keuzes die gemaakt worden ter bescherming van open ruimte en benadrukt dat kernverdichting de voorkeur verdient, met de focus op bouwen binnen de kernen van dorpen. Ze wijzen ook op het belang van een woonbehoeftestudie en verwijzen naar een provinciale woningprogrammatie waarin al een aanbodoverschot werd vastgesteld. Ook de adviesraad “GECORO” vraagt zich af of het aansnijden van dit gebied wenselijk is.

Carine Van Gorp (NV-A) stelt dat de nieuwe verkaveling vlakbij landbouwgebied ligt en daar niet nodig is, waarop de meerderheid reageert dat de verkaveling zelf effectief als bouwgrond staat ingekleurd. 

Toch zijn de oppositiepartijen betreffende dit punt eensgezind en delen ze het standpunt dat het nieuwe beleidsplan ruimte zich moet baseren op onderzoeksrapporten die aangeven dat het woningaanbod in bepaalde kernen al sterk is uitgebreid, wat resulteert in onbebouwde kavels binnen de woonzone. 

De meerderheid benadrukt dat het beleidsplan ruimte zo goed als rond is, maar zolangd dit niet goedgekeurd is, blijven de oude regels van kracht en kan deze weg vergund worden.

Kim Buyst (Groen) geeft hierop als repliek dat het wachten op beleidsplannen van hogere overheden geen geldig argument is om nu geen logische keuzes te maken. Ze stelt dat het besluit tot meer verharding niet in lijn is met de toekomst, vooral niet aan de rand van de gemeente, en dat dit slecht beleid is dat de toekomst van komende generaties in gevaar brengt.

Tot slot dringt de oppositie aan op een eerlijke compensatie voor eigenaren van gronden die mogelijk niet geschikt zijn voor toekomstige bebouwing. Ze benadrukken echter dat winst maken met belastinggeld niet aanvaardbaar is en dat het behoud van open ruimte als hoogste prioriteit moet worden beschouwd.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren