grafisch plan RUP POPPEL

Maandag werd op de maandelijkse gemeenteraad het nieuwe RUP voor de dorpskern van Poppel in voorlopige vaststelling goedgekeurd.

Dat gebeurde echter niet zonder stevig weerwerk van de oppositie van Groen Ravels en N-VA.

RUP Dorpskern Poppel beknopt uitgelegd…

Om u een idee te geven waar het Ruimtelijk Uitvoeringsplan om draait geven we graag in het kort de belangrijkste krijtlijnen mee waarrond het RUP is gebouwd.

Het gemeentebestuur van Ravels wenst een RUP op te stellen voor een gedeelte van de dorpskern van Poppel, meer bepaald het bouwblok Dorp - Pastorijstraat- Grouwelstraat. In dit plangebied is - naast de kerk en het kerkhof - ook een belangrijk aandeel aan (deels onbebouwde) gronden met potentie tot kwalitatieve kernversterking gelegen.

Om de dorpskern te versterken, een aantal knelpunten op te lossen en potenties tot realisatie te brengen, dient een RUP te worden opgemaakt. In hoofdzaak wordt gedacht aan het aanleggen van een ruime publieke ruimte (als combinatie van stenig plein en groenzone, met de mogelijkheid tot oprichting van een gemeentezaal), langsheen de gewestweg N12, en het voorzien van passende bouwmogelijkheden rond deze nieuwe verblijfsplek. Daarbij moet er ook oog zijn voor het realiseren van trage verbindingen. 

RUP Poppel nu

Met de opmaak van het gemeentelijk RUP wordt getracht om de ontwikkelingen in dit gebied te sturen zoals opgenomen in de visie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

Het richtinggevende deel van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan stelt inzake kernversterking:

- Kernversterking kan de attractiviteit, het beeld en de structuur versterken:
- De kern als groen hart in de verbinding met de open ruimte
- Verhogen woningdichtheid in de kern en uitbouwen/attractiever maken van voorzieningen
- Samenhang versterken
- Aandacht voor alle weggebruikers in verkeersstructuur".

Het plangebied van het RUP "Dorpskern Poppel" situeert zich globaal gezien in de lob tussen Grouwelstraat, Dorp en Pastorijstraat.

Geen onteigeningsplan voorzien

Het RUP "Dorpskern Poppel" zal opgemaakt worden zonder toevoeging van een onteigeningsplan. De gemeente Ravels engageert zich echter sterk inzake de realisatie van het openbaar domein (pleinzone, publieke verblijfsruimte). In die zin hebben zij in het verleden al twee gronden aangekocht binnen de zone die in het RUP bestemd wordt als publiek plein. Ook in de toekomst zal de gemeente actief meewerken in de ontwikkeling van de doelstellingen van het RUP.

Concrete ontwikkelingen van bouwprojecten zullen echter volgens privaat initiatief tot stand moeten komen, al dan niet in een PPS (Publiek Private Samenwerking) met de gemeente.

RUP Poppel buurtonderzoek

Parkeren in de kern van het dorp

De parkeerdruk in de huidige parkeerzone aan het kerkhof (zone 9) is niet overdreven hoog. Daarom werden de bijkomende parkeervoorzieningen, die in de fase van de plan-m.e.r.-screening werden ingetekend binnen het agrarische gebied ten noorden van de Pastorijstraat, vanaf de fase voorontwerp niet langer weerhouden binnen het plangebied van het RUP.

Er werd besloten dat het meer wenselijk is om de agrarische functie van de gronden ten noorden van de Pastorijstraat onverminderd de behouden, en dat de bijkomende parkeervoorzieningen die gepland worden binnen de publieke ruimte tussen de Pastorijstraat en Dorp voldoende zullen zijn om ook piekbelastingen tijdens begrafenissen en kerkelijke feestdagen op te vangen.

Daarentegen doet er zich een duidelijke parkeernood voor in de zones in de directe omgeving van het plangebied, zijnde Dorp Zuid (structureel hoge bezetting - overbezetting op piekmomenten) en in de Kabienstraat (structurele overdruk in de straat). De parkeerzone 8 (parking school), ook in het westelijke deel van de dorpskern, kent op elk van de telmomenten een 100% bezettingsgraad.

De gemeente beoogt bovendien een herinrichting van de doortocht van de N12, waarbij de gewestweg een sterker verblijfskarakter moet aannemen doorheen het dorpshart. Naast de huidige rijbaan zal een inrichting vooropgesteld worden die uitgaat van:

- Sterke reductie van het aantal langsparkeerplaatsen, met uitzondering van een zeer beperkt aantal plaatsen ter hoogte lokale handelszaken: van het huidige aantal aan langsparkeerplaatsen (23) tussen er minimaal 17 worden geëlimineerd. Slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen (6-tal) zal mee worden opgenomen in het ontwerp voor herinrichting (zie richtinggevende schets verderop in dit hoofdstuk)
- Groen karakter wordt versterkt door inbrengen van groenvakken en bomen
- Fietsvoorzieningen (stalplaatsen)
- Verbreed voet- en fietspad aan noordelijke zijde, door terugtrekken van voorgevelbouwlijn en verbreding openbaar domein met 5m (lange termijnvisie).

De schetsen tonen de mogelijke herinrichtingsopties op korte termijn (met behoud van huidige rooilijnen) en (middel)lange termijn (met verbreding openbaar domein aan noordelijke zijde). De schetsen zijn slechts richtinggevend, maar tonen duidelijk de wens van de gemeente aan om tot een sterker verblijfsklimaat te komen ter hoogte nieuwe plein, en de parkeervoorzieningen langs de gewestweg sterk in aantal te reduceren (tot max. 6-tal).

herinrichting middellange termijn              herinrichtingsopties op korte termijn

Ter compensatie zullen de parkeermogelijkheden worden verschoven van de gewestweg naar de nieuwe pleinzone. Hier zullen in totaal maximaal 60 parkeerplaatsen worden voorzien, waarvan maximaal 30 met een permanent karakter. Dit aantal is te verantwoorden vanuit:

- Reductie van aantal parkeerplaatsen langs de gewestweg (17)
- Wegvallen van het publiek gebruik van de parkeervoorzieningen bij de supermarkt langs N19 (zone 5-34 plaatsen)
- De structurele hoge parkeergraad en overbezetting van parkeerplaatsen/overdruk in de straten bij piekmomenten.

De N12 vormt een belangrijke verbinding voor openbaar vervoer. Het is dan ook belangrijk om De Lijn te betrekken bij de toekomstige herinrichting van de doortocht, waarbij er voldoende aandacht gegeven wordt aan de vlotte doorstroming van openbaar busvervoer.

Langs de kerk is bovendien een bushalte met schuilhuisje gelegen, dat valt binnen de afbakening van het plangebied van voorliggend RUP.
In de stedenbouwkundige voorschriften zal het behoud van dit schuilhuisje vooropgesteld worden.
Vertaling naar grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften
De ruimtelijke visie wordt vertaald naar een verordenend grafisch plan (zie afbeelding bovenaan) en bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften voor 8 te onderscheiden bestemmingszones:

-Artikel 1: zone voor wonen (met subzones 1A, 1B en 1C - rood )
-Artikel 2: zone voor publiek plein en groen, inclusief bebouwbare zone voor gemeenschapsfuncties (blauw en blauwe arcering)
-Artikel 3: zone voor begraafplaatsen incl. kerkgebouw ( geel )
-Artikel 4: zone voor multifunctionele actieve recreatie ( roze )
-Artikel 5: zone voor wegenis/publiek domein ( donker blauw )
-Artikel 6: zone voor groenbuffer ( groen )
-Artikel 7: waterloop 
-Artikel 8: trage verbindingen

Artikel 1: Zone voor wonen

Er worden 2 afzonderlijke bouwblokken afgebakend, waarvan de diepte ten opzichte van N12 Dorp en N135 Pastorijstraat telkens 50 meter bedraagt. Doordat echter de rooilijn van de N12 met 4 meter naar het noorden wordt verschoven (ten voordele van een ruimer verblijfsklimaat op de gewestweg) overschrijdt de woonzone langs Dorp de huidige gewestplangrens met 4 meter. De bouwblokken blijven aan de zijde van Pastorijstraat beperkt tot de woonzone binnen het gewestplan, en kennen een beperkte uitbreiding aan de zijde van Dorp, maar netto wordt er geen bijkomende woonzone gecreëerd.

volumestudie bebouwing1

Aan de zijde van N12 Dorp wordt - met uitzondering van het recent opgetrokken gebouw op de hoek van Dorp en Pastorijstraat - bovendien de voorgevelbouwlijn met 4 meter naar achteren getrokken. Op deze wijze ontstaat er in de toekomst meer ruimte voor de N12 om een volwaardige herinrichting met brede voet- en fietspaden door te voeren. Het is geenszins de bedoeling van de gemeente om deze verbreding korte termijn door te voeren door middel van onteigening; wanneer de bestaande woningen langsheen Dorp echter worden vervangen door nieuwbouw, zal de voorgevelbouwlijn telkens volgens het RUP worden opgelegd. Hierdoor ontstaat er op middellange termijn automatisch een volledig teruggetrokken bouwlijn en de mogelijkheid tot verbreding van het N12. De inrichtingsschetsen in hoofdstuk 6.3 tonen het versterkte verblijfsklimaat dat op deze manier tot stand kan komen langsheen de N12.

De bouwhoogte wordt - variërend van 1 tot 2 bouwlagen en een 20* of 3" laag onder hellend dak of met een terugspringend gabarit onder plat dak - volledig aangepast aan de bestaande bebouwing. Hoewel deze bouwhoogte als eerder beperkt ervaren kan worden met het oog op een kernversterkend inbreidingsproject binnen het dorpshart, staat de inpasbaarheid binnen de omgeving - waar de bestaande bebouwing nergens hoger is dan 2 bouwlagen en dakverdieping - voorop. Bovendien worden verschillende deelzones binnen artikel 1 geïntroduceerd, met passende stedenbouwkundige voorschriften, die een volumespel tot stand brengen op maat van de directe omgeving en aanpalende bebouwing.

Op markante hoeken bestaat de mogelijkheid tot het volwaardig uitbouwen van de 3 bouwlagen tot op de voorgevelbouwlijn, waardoor er plaatselijke accenten in de bebouwing ontstaan. Deze accenten versterken de leesbaarheid van de omgeving - in het bijzonder van het "nieuwe plein" -, zonder echter zwaar te worden of het bouwprogramma in de hoekvolumes sterk te gaan verhogen.

Volumestudie toegang vanaf N12 tot het plein

De gevelwand ten noordoosten van het nieuwe plein blijft beperkt tot 2 bouwlagen, waarvan de 2de onder hellend dak of terugspringend onder plat dak, lager dan de overige bebouwing langs het plein en in de omgeving. Deze keuze werd bewust gemaakt vanuit het oogpunt van zoninval binnen het bouwblok, en een zekere kleinschaligheid die men wenst te realiseren op het plein "op mensenmaat". Ook aan de zijde van het kerkhof zal een gevelwand met dit beperkte gabarit worden opgelegd.

Doordat binnen de totale bestemmingszone inbreidingsgerichte projecten tot stand kunnen komen met één- of meergezinswoningen, zou er in de toekomst theoretisch gezien een maximum van ca. 135 wooneenheden kunnen worden gerealiseerd (uitgaand van een invulling met enkel meergezinswoningen en een minimum aan woonondersteunende functies), hetgeen een woondichtheid oplevert van 40 wo/ha voor het plangebied. Meer realistisch is echter te stellen dat een aantal van de bestaande en nieuwe woningen als ééngezinswoning zal worden bestemd, en er een woondichtheid van ca. 25 wo/ha tot stand gebracht zal worden. Deze dichtheid betekent een mooie kernversterking op maat van Poppel.

Op de hoek van N12 Dorp en het nieuwe plein wordt de verplichting opgelegd tot realisatie van een handelszaak op het gelijkvloers. Het aandeel aan handelsactiviteiten en dienstverlening op dorpsniveau is in Poppel vandaag nog duidelijk aanwezig, met een bakkerij, slagerij, krantenwinkel, fitness-center, keukenhandel, immo-kantoor, bloemenwinkel, bankkantoren, apotheek, supermarkt, kapper, enkele tavernes/restaurants. 

Het is een bewuste keuze van het gemeentebestuur om dit aanbod in de toekomst te bestendigen, en in te zetten op de zelfvoorzienendheid van haar dorpskernen. De verplichting (op de hoek met het nieuwe plein) /mogelijkheid (op andere plekken in het plangebied) die in het RUP wordt ingebouwd tot inrichting van woonondersteunende functies binnen het plangebied wordt dan ook bewust gemaakt om de levendigheid de dorpskern te bestendigen, de aantrekkelijkheid van het dorpsleven te verhogen en de algemene woonkwaliteit in Poppel te bevorderen.

Artikel 2: zone voor publiek plein en groen, inclusief gebouw voor gemeenschapsfuncties

Om de levendigheid van het dorp Poppel ook tot uiting te brengen in een hoogwaardige verblijfsplek waar ontmoeting op allerlei manieren worden geïnduceerd (wandelen, parkeren, spelen, zitten, ontspannen, winkelen ….), wordt een ruime pleinzone voorzien, die aan de zijde van N12 Dorp hoofdzakelijk een "stenig" karakter krijgt, maar in noordelijke richting steeds sterker wordt vergroend. Op die manier wordt een kwalitatieve overgang gemaakt naar het noordelijk aanpalende open ruimtegebied.

Aan de zijde van N12 krijgt het plein een breedte van ca. 20m. Door de eerder beperkte bouwhoogte aan weerszijden (max. 3 bouwlagen), is deze doorgang voldoende ruim gedimensioneerd, zodat er geen gevaar is tot het ontstaan van een windtunnel, en bezoekers een interessant perspectief krijgen vanaf de N12 naar de nieuwe verblijfsplek.

In een passend stedenbouwkundig ontwerp en infrastructuurproject moeten stenen vloer en groene delen met mekaar worden verweven, met een belangrijk aandeel aan bomen en hoogwaardig groen. De referentiebeelden op de volgende bladzijden geven het ambitieniveau weer op vlak van identiteit en belevingswaarde van de publieke plek.

Om tegemoet te komen aan de specifieke parkeernoden van het dorp - die groot zijn op piekmomenten maar ook dagdagelijks in zekere mate aanwezig blijven - dient een gedeelte van het plein te worden ingezet voor opvang van het parkeren. Het is wenselijk om het plein zodanig in te richten dat enkel op piekmomenten alle parkeerplaatsen (maximaal 60, berekend op basis van de noden van het dorp) worden ingenomen, maar een groot deel (min. 50%) van de parkeermogelijkheden van tijdelijke aard zijn, en door een passend landschapsontwerp volledig geïntegreerd worden binnen de groene verblijfsplek met een sterke beeldkwaliteit en belevingswaarde. Dit kan door middel een passend en genuanceerd ontwerp van de publieke ruimte, dat een voldoende graad van flexibiliteit en multifunctioneel gebruik in zich houdt, en op die manier uitnodigt tot verschillende manieren van beleving, de integratie van de tijdelijke parkeermogelijkheden binnen de publieke ruimte, en de uitwerking ervan met een groene ondergrond en inkadering.

In de toekomst wordt door middel van het RUP ook de realisatie van een nieuwe gemeentezaal binnen deze bestemmingszone mogelijk gemaakt. Hoewel de gemeente hiervoor vandaag geen concrete plannen heeft, houdt men de optie open dat de huidige parochiezaal ooit vervangen moet worden door een groter en moderner gebouw, dat multifunctioneel inzetbaar is voor het verenigings- en gemeenschapsleven. De huidige parochiezaal is immers vrij beperkt in oppervlakte, en stilaan ook verouderd in haar gebruiksmogelijkheden. Bij de realisatie van een nieuwe gemeentezaal binnen het plangebied van het RUP, kan er op de locatie van de huidige gemeentezaal een kernversterkend (woonproject tot stand gebracht worden, dat enerzijds een meerwaarde vormt voor het dorpsleven van Poppel en anderzijds (een deel van) de financiële middelen genereert tot realisatie van de nieuwe gemeentezaal.

Maximaal 15% van de bestemmingszone mag ingenomen worden door het betreffende gebouw (i.c. ca. 800 m² bebouwde oppervlakte), dat een oplopende bouwhoogte mag hebben van maximaal 6m aan de zijde van Pastorijstraat, en 9m aan de zijde van het plein. Het gemeenschapsgebouw dient geplaatst te worden binnen de gearceerde zone op het bestemmingsplan, die maximaal aansluit bij het nieuw te realiseren bouwblok binnen het plangebied, en waardoor de binding van het plein met de noordelijk aanpalende open ruimte optimaal behouden blijft.

Volumestudie toegang vanaf N12 tot het plein2

Artikel 3: Zone voor begraafplaatsen inclusief kerkgebouw

De stedenbouwkundige voorschriften van het BPA "Kerkhof Poppel" werden quasi integraal overgenomen. Enkel werden de trage wegen, die in het BPA als afzonderlijke zones bestemmingszones werden ingetekend, nu als indicatieve verbindingen in overlay over de bestemmingszone artikel 4 heen getekend. Op die manier kunnen trage verbindingen beter geïntegreerd worden in het ontwerp en de aanleg van het kerkhof. Indien dit betekent dat de bedding van de verbindingen gewijzigd wordt ten opzichte van de juridisch geldende buurt- en/of voetwegen volgens de Atlas der Buurtwegen, dan dienen hiertoe de geëigende procedures gevolgd te worden, overeenkomstig de Wet van 10 april 1841 op de Buurtwegen.

Voor het kerkgebouw wordt in de stedenbouwkundige voorschriften mogelijk gemaakt om een gehele of gedeeltelijke herbestemming tot stand te brengen met het oog op een multifunctioneel gebruik en de (re)valorisatie ervan. Hieraan gekoppeld worden beperkte uitbreidingen aan het kerkgebouw mogelijk gemaakt, in functie van eventuele technische en/of logistieke noden die voortvloeien vanuit een dergelijke multifunctionele invulling.

Langs de kerk is een openbaar vervoershalte met schuilhuisje gelegen, dat valt binnen de afbakening van het plangebied van voorliggend RUP. In de stedenbouwkundige voorschriften wordt het behoud van dit schuilhuisje vooropgesteld. 

volumestudie bebouwing2

Volumestudies bebouwing, gevelwanden plein.

Artikel 4: zone voor multifunctionele actieve recreatie

De stedenbouwkundige voorschriften van het BPA "Kerkhof Poppel" werden quasi integraal overgenomen. Wel werden er wat bijkomende mogelijkheden geboden voor reliëfwijzigingen en beperkte constructies (geen volwaardige gebouwen) in functie van de spelactiviteiten in de zone. De betreffende gronden zijn immers laag gelegen en doorgaans nat, waardoor ze een belangrijke periode van het jaar niet gebruikt kunnen worden voor sport- en spelactiviteiten. Ook parkeren binnen deze zone is omwille van de waterproblematiek trouwens niet mogelijk.

De openheid van de zone, met mogelijkheid tot opstellen van een tent of tijdelijke constructies voor kermis of dorpsevenementen, blijft een belangrijk uitgangspunt. Vandaag wordt de zone regelmatig gebruikt door de scholen en jeugdverenigingen; het gebruik kan in de toekomst echter verder geïntensiveerd worden, rekening houdend met de specifieke noden van het dorp.

Daarnaast werden ook de trage wegen en waterloop, die in het BPA als afzonderlijke zones bestemmingszones werden ingetekend, nu als indicatieve verbindingen in overlay over de bestemmingszone artikel 5 heen getekend. 0p die manier kunnen trage verbindingen en waterloop  beter geïntegreerd worden in het ontwerp en de aanleg van het recreatiegebied.

Artikel 5: Zone voor wegenis / publiek domein

De gewestweg N12 Dorp zou in de toekomst een breder profiel moeten krijgen, voor een volwaardige herinrichting ten voordele van voetgangers en fietsers. Hiertoe werd de voorgevelbouwlijn langs de N12 met 4 meter naar achteren verschoven ten opzichte van de huidige toestand.

Bovendien wijkt de ontworpen voorgevelbouwlijn nog verder terug naar achteren (tot 12m) ter hoogte van de kerk. Op deze ingreep wordt de verblijfsruimte rondom de kerk sterker in relatie gebracht met de N12 en van daaruit - via een breed voet- en fietspad - met het nieuwe plein.

De eerdere schetsen tonen opties tot herinrichting van de N12 op korte termijn (zonder verbreding) en (middellange termijn (met verbreding door het terugtrekken van de voorgevelbouwlijn aan noordelijke zijde), met het oog op een versterkt verblijfsklimaat langsheen de gewestweg. Daarbij zal het aantal parkeerplaatsen sterk worden gereduceerd, op voorwaarde dat bijkomend parkeeraanbod wordt gerealiseerd binnen het nieuwe plein.

Langsheen de kerk wordt bovendien een trage weg (met indicatieve aanduiding) voorzien, die de verknoping voor zachte weggebruikers ter hoogte van de kerk volledig maakt. Deze trage weg dient gepositioneerd te worden binnen de woonzone art. 1, maar vormt een functionele en ruimtelijke begrenzing met het kerkhof. 

Het noordelijke gedeelte van de Pastorijstraat is van oudsher een buurtweg met openbaar karakter, maar strikt juridisch behoort dit weggedeelte nog niet tot het openbaar domein. De toegankelijkheid verloopt via erfdienstbaarheden op de aanpalende percelen. Het is wenselijk om deze dualiteit door middel van het RUP op te heffen, door opname van de straat binnen het publiek domein. Vanuit deze redenering werd de huidige wegbedding mee opgenomen binnen het plangebied, en bestemd als "zone voor wegenis".

De Grouwelstraat is tot in het midden van de weg mee opgenomen als "zone voor wegenis /publiek domein". Dit is een restant van het BPA "Kerkhof Poppel", dat dezelfde afbakening voorzag. De straat zal echter in haar huidige toestand behouden blijven; de opname ervan binnen het RUP heeft dus geen verdere gevolgen.

Artikel 6: zone voor groenbuffer

Tussen de zone voor multifunctionele actieve recreatie en het zuidelijk aanpalende perceel, is een groenbuffer voorzien met een breedte van 5 meter.

Deze bufferzone wordt klassiek opgebouwd als een gelaagd groenscherm van hoogstammige bomen, struiken en ondergroen, en heeft tot doel het zicht van de aanpalende functies en eventuele storing ervan voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Artikel 7: Waterloop.

Langsheen Grouwelstraat en het meest westelijke deel van Pastorijstraat loopt vandaag een "trekgracht". Deze niet-geklasseerde waterloop dient in de toekomst bestendigd te worden als open lijnvormig waterelement, om de waterhuishouding in de omgeving te regelen. Aangezien een beperkte verlegging of uitbreiding van de waterloop op zich geen enkel probleem vormt, maar juist de mogelijkheid biedt om het waterelement te integreren binnen de recreatieve zone, werd het verloop van de waterloop indicatief en in overlay van de bestemmingszone artikel 5 ingetekend. Dit betekent dat het begin- en eindpunt van de waterloop vastliggen, maar dat het verdere verloop vrij bepaald kan worden. Daarbij met de totale lengte van de waterloop ten opzichte van de huidige toestand echter niet afnemen, om voldoende waterbergend vermogen te garanderen.

Zone 8: trage verbinding.

Doorheen het plangebied zijn 4 "trage wegen" voorzien, in een indicatieve aanduiding in overlay over de bestemmingszones artikel 1, 3 en 4. De verbinding (van begin naar eind) die deze trage wegen moeten maken ligt vast in het RUP, maar het tussenliggende verloop kan vrij bepaald worden om een optimale integratie binnen de bestemmingszone te bekomen.

De trage weg ten westen van de kerk valt samen met een voetweg volgens de Atlas der Buurtwegen. Wanneer er van het tracé van de voetweg wordt afgeweken, dienen de geëigende procedures hiervoor gevolgd te worden.

Oppositie heeft toch haar bedenkingen op sommige punten.

Groen Ravels had zich vooraf gebogen over dit voorstel en had enkele vragen waaronder de hoeveelheid fietsparkingplaatsen en  het participatietraject dat wordt uitgewerkt voor de inwoners van Poppel. 

Karin Couwenberg, dienstdoend schepen  en burgemeester Luyten konden evenwel deze vragen op dit moment redelijk goed beantwoorden, behalve het participatietraject dat een niet voldoende kreeg van Groen.

Zij stipuleerden dat de toekomst van de kern van een dorp een begrip is dat de plaatselijke bewoners overstijgt. Het moet het hart van een gemeenschap zijn en daarom zou eigenlijk iedereen zijn zegje moeten kunnen doen over de visie van de toekomst  van hun dorpskern.

Voor N-VA is het een raadsel waarom verplichtingen worden opgelegd waardoor op de hoeken van  het nieuwe plein een handelspand moet worden ingevuld, dit terwijl overal in Vlaanderen de detailhandel uit de centra trekt en zorgt voor leegstand. 

Volgens schepen Couwenberg is speciaal voor dit doel door de gemeente een specialist detailhandel onder de arm  genomen om te proberen nieuw leven in de dorpskern te blazen door middel van het centraliseren van enkele horeca en handelszaken in het hart van de dorpskern.

Omdat deze vaststelling toch al een eerste stap was naar de goedkeuring van het nieuwe RUP, vroeg Groen toch om een stemming die resulteerde in een ja-stem voor alle CD&V leden van de meerderheid en een onthouding van alle oppositieleden.... wordt zeker nog vevolgd.....

.

 raadzaal Ravels Gemeentehuis

 

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren