weelde depot

Het was even geleden dat de verschillende fracties op de gemeenteraad zoveel agendapunten kregen voorgeschoteld.

Er stonden maar liefst 22 punten zonder de varia geagendeerd en N-VA had er daar nog twee aan toegevoegd. Er was in ieder geval een veel grotere publieke belangstelling dan anders.

 

Wegentracé en infrastructuurwerken Bovenheide.

Het eerste belangrijke agendapunt was de goedkeuring van aanvraag van de verkavelingsvergunning voor de Bovenheide. Hiervoor dienen een aantal infrastructuurwerken te worden uitgevoerd waarvoor goedkeuring nodig is.

Het belangrijkste van  het wegentracé is het feit dat er op deze verkaveling geen voetpaden zullen worden aangelegd. Dit is niet verplicht volgens de normen en worden dan ook niet voorzien voor de 41 loten met 10 tot 12 sociale verkavelingen met een oppervlakte tussen de  300 m² en 400 m².

 

Agendapunt 06: Aankoop “Weelde Depot”

Een heikel punt voor N-VA die via een extra agendapunt deze aankoop wilde verhinderen. Voorzitter Segers achtte het dan maar normaal dat eerst dit extra agendapunt werd besproken.

N-VA stelde voor om de goedkeuring van aankoop van “Weelde Depot” te verdagen naar een later tijdstip omdat naar hun mening de raadsleden geen gefundeerd besluit kunnen nemen met de informatie die hun ter beschikking is gesteld. Gert Laurijssen haalde hiervoor een aantal scherpe argumenten aan die de rest van de raadsleden moesten overtuigen om de definitieve aankoop uit te stellen.

Zijn grote bezwaar was vooral het feit dat de Raadscommissie  die toch speciaal was opgericht om een transparante visie uit te werken waaruit moest blijken dat het totale project geen diepe financiële put zou worden voor de inwoners van Ravels. Tot op heden is er slechts tweemaal vergaderd door de Raad die wordt voorgezeten door Peter Van Raak van Dorpslijst.

Deze reageerde kalm maar toch kordaat met het argument dat na twee vergaderingen duidelijk werd dat het geen enkele zin had om meer kruit te verschieten en andere kapers die op de kust waren gearriveerd niet wijzer te maken dan ze al waren. Op deze manier werd ook de prijs van de hele site gedrukt. Dit was ook de mening van de burgemeester die er echter op hamerde dat er achter de schermen al wel hard gewerkt was aan de toekomst van “Weelde Depot”.

Raadsleden Laurijssen en Langenhuizen  vonden het echter getuigen van gebrek aan respect voor de andere raadsleden dat ze op geen enkele manier ooit werden voorgelicht over de toekomstvisie die de meerderheid voor “Weelde Depot” blijkbaar niet wil delen met hen en de rest van de Ravelse bevolking. Het hele project zal handenvol geld gaan kosten en de “Ravelse Jan met de pet” zal het gelag moeten betalen.

Burgemeester Luyten liet zich evenwel niet van zijn stuk brengen en haalde nog een keer aan dat zolang Ravels geen eigenaar is, er geen enkel financieel initiatief zal worden genomen dat niet wordt gedekt door de inkomsten. Het is trouwens ook zo dat niet alle hallen door de gemeente geëxploiteerd zullen worden. Slechts de oppervlakte voor gemeentelijke doeleinden die echt noodzakelijk zijn zullen worden behouden. De rest zal op de markt komen waarbij ook de lokale ondernemers zullen kunnen  geïnformeerd naar de voorwaarden die op dat ogenblik in het nieuwe RUP zullen gelden.

Het is vanaf het begin duidelijk gemaakt dat er enkel laag dynamische bedrijvigheid zal worden getolereerd. Toch is CD&V er van overtuigd bij monde van voorzitter van de raad Filip Segers, die in zijn dagelijkse functie als notaris fijntjes liet weten dat deze opportuniteit een buitenkansje is dat zijn weerga niet kent.

Als laatste wilde Mario Langenhuizen nog even weten waarom Ravels überhaupt zou moeten betalen voor hallen en gronden die de federale regering voor 1 symbolische euro heeft verkregen. Voorzitter Segers repliceerde daarop dat de hallen voor de meerwaarde zorgen, die zorgen dan weer voor een opwaardering van de totale site.

Uiteindelijk werd er dan toch gestemd om de aankoop niet langer uit te stellen, het voorstel tot uitstel werd met grote meerderheid verworpen door  de rest van de raadsleden.

 

Wraking voorzitter raadscommissie “Weelde Depot”.

Als extra punt had N-VA echter ook de wraking van Peter Van Raak als raadscommissie voorzitter op de agenda geplaatst.

Als eerste argument voerde de fractieleider aan dat de voorzitter incompetent is gezien hij bewezen heeft niet in staat te zijn de gemandateerde opdracht uit te voeren. Slechts twee vergaderingen in twee jaar tijd zijn daar het sprekende bewijs van.

Erger nog wordt het als de voorzitter belangenvermenging verweten wordt. De voorzitter van de Raadscommissie blijkt persoonlijk betrokken te zijn in het dossier als kandidaat huurder van (een deel) van de gebouwen en/of terreinen die gelegen zijn in Weelde-Depot. Een schrijven aan de Gemeente Ravels waarin het bedrijf Van Raak Brandstoffen zich kandidaat stelt als mogelijke huurder, maakt deel uit van het dossier dat zich bevindt bij de gemeentelijke administratie. De voorzitter kan derhalve niet objectief en onpartijdig functioneren in zijn rol. Mogelijk ligt zijn persoonlijke betrokkenheid ten grondslag aan het gebrekkige handelen als voorzitter van de Raadscommissie.

Omdat Peter Van Raak persoonlijk in dit debat was betrokken was het even onduidelijk of dit punt al dan niet in de besloten zitting moest worden besproken. Een interpellatie van Lou Haagen werd weggewuifd door voorzitter Segers die toch toeliet dat het punt in de openbare zitting kwam nadat hij raadslid Van Raak had geraadpleegd.

Uiteindelijk mocht Peter zich dan ook verdedigen en verklaarde rustig maar gedecideerd dat er in mei 2014 een schrijven is geweest van de firma Van Raak of er een mogelijkheid was om op korte termijn een hal te huren. Er kwam echter erg snel een antwoord dat deze mogelijkheid er niet was gezien de gemeente geen eigenaar was van de site. Ook defensie wou de verkoop niet belasten met aangegane verplichtingen en gaven een negatief advies. Omdat de vraag op korte termijn moet worden ingevuld is dit probleem van de baan, er is een andere oplossing gezocht en het probleem is volledig van de baan. Al deze gebeurtenissen vielen voor het mandaat als voorzitter van de Raadscommissie. Deze is pas later opgericht.

Na stemming werd de oproep tot wraking afgewezen. Van Raak was wel bereid zijn mandaat ter beschikking te stellen maar de meerderheid is op dit voorstel ook niet ingegaan. Van Raak blijft tot nader order voorzitter van de Raadscommissie die de opmaak van het RUP voor “Depot Weelde” in goede banen zal moeten leiden.

 

Eandis en de Chinezen…

Wie verwacht had dat de afgesprongen Eandis niet zou worden aangeraakt in de Ravelse GR is eraan voor zijn moeite.

Bij monde van de voorzitter van Groen Ravels, Kim Buyst was er al een brief verstuurd naar de heer burgemeester met de vraag om de goedkeuring alsnog in te trekken aan de voorstellen die zouden worden behandeld op de Eandis zitting van 3 oktober.

Ondertussen hebben ze ons allemaal al om de oren geslagen met de deal van de Chinezen en heeft de nationale onze gemeentelijke politiek ingehaald. Het verkoop van 14% aandelen aan het Chinese Staatsbedrijf State Grid is niet doorgegaan.

Rest de vraag of het wel opportuun is voor gemeentelijke mandatarissen om een agenda vooraf goed te keuren waarvan ze in de verste verte geen kennis hebben en die op zijn minst gezegd “slecht gecommuniceerd “ is door Eandis. Dit zijn beslissingen die de gemeentepolitiek ver overstijgen.

We moesten toch wel even terugdenken aan de veelvuldige vragen die raadslid Langenhuizen in het verleden reeds stelde over dit soort blinde goedkeuringen. Misschien moeten er meer mensen zijn als hij, die niet ophouden met op dezelfde spijker te kloppen.

 

Notulen gemeenteraadszitting.

Dit gezegd zijnde was het ook Langenhuizen die opnieuw de notulen van de GR ter sprake bracht om nog eens op dezelfde nagel te kloppen. Als 26e agendapunt had hij dit punt toegevoegd over de notulen van de GR.

In de notulen van de GR van september werd er bij de varia nogal heftig over het ter beschikking stelling van de iPads gedebatteerd. Nochtans werd er in de notulen geen enkele inhoudelijke toelichting gegeven.

Daaraan stoort raadslid Langenhuizen zich mateloos.  Hij stelt letterlijk het volgende:

 

Gelet op het gestelde in artikel 3 van het gemeentedecreet over transparantie en openheid van bestuur;

Gelet op het gestelde in de artikelen 180 en 181 van het gemeentedecreet en de bijbehorende memorie van toelichting over verslaglegging van gemeenteraadszittingen.

Overwegende dat de notulen openbaar zijn en daarmee voor een veel groter publiek bedoeld dan alleen de leden van de gemeenteraad.

Overwegende dat de notulen het communicatie instrument bij uitstek vormen en nu het deel opgenomen onder varia voor niet deelnemers aan de gemeenteraadszitting nietszeggend is.

Overwegende dat de huidige manier van verslaggeving niet of onvoldoende tegemoet komt aan de eisen van transparantie en openheid.

Overwegende dat eerdere toezeggingen in deze niet tot verbetering hebben geleid.

STEL IK U VOOR TE BESLUITEN DAT

De notulen van de gemeenteraadszittingen worden opgesteld op een wijze waardoor al hetgeen besproken is inhoudelijk wordt vastgelegd op een manier welke voldoet aan het gestelde in wetten en regelingen. Maar, vooral ook op een manier waardoor het voor elke lezer ondubbelzinnig duidelijk is wat de essentie is van al hetgeen besproken is.

 

Dit betoog van het onafhankelijke raadslid viel echter niet in goede aarde bij de CD&V meerderheid die argumenteerde bij monde van de burgemeester, maar ook door voorzitter Segers dat de varia in onze gemeente altijd als een soort informele vragenronde voor niet cruciale zaken aan het eind van de zitting wordt voorbehouden.

Indien de oppositie, met name N-VA, dit niet meer aanvaardbaar acht zullen de agendapunten voortaan allemaal zonder uitzondering  vooraf kenbaar moeten worden gemaakt. Dan kunnen de betrokkenen zich ook terdege voorbereiden op de onderwerpen en een gefundeerd antwoord geven op deze vragen. Dan is het ook onmogelijk voor bepaalde raadsleden om te gaan meesurfen op toevallige onderwerpen waaruit op dat moment munt geslagen kan worden omwille van de spontane antwoorden van betrokkenen.

Het voorstel zal worden besproken in het schepencollege.

 

Definitief ontwerp GBS De Kleine Wereld goedgekeurd.

bijlage-14Carin Couwenberg was een trotse schepen van Onderwijs wanneer ze het onderwerp voor de nieuwe Kleine Wereld als de “School van de Toekomst” kon voorstellen. Bijna zeventig jaar oude klaslokalen zullen binnen afzienbare tijd tot het verleden behoren en Ravels zal ongetwijfeld benijd worden om zijn futuristische blik in het onderwijs. Waar in Poppel nog in samenspraak met de voltallige directie werd geopteerd voor een grondige renovatie is deze optie in Ravels volstrekt onmogelijk en moet er vanaf de grond een gloednieuw schoolgebouw worden opgetrokken.  Poppels raadslid Lou Haagen mopperde gewoontegetrouw nog wel wat na over de genomen beslissing om Poppel te renoveren maar gedane zaken nemen geen keer en nu is Ravels aan de beurt met dit grootse project.

Omdat er plaatsgebrek op de site is zullen er in plaats van 1 zelfs 2 speelplaatsen komen, eentje zelfs meters boven de begane grond op een soort van verdieping.

Daarmee komt plaats vrij om een twaalftal klassen te creëren, een achttal polyvalente ruimtes en ook 10 kleuterklassen.  Op langere termijn zal de ingang van het schoolgebouw worden verlegd naar de Sint Servatiusstraat. Door de uitdovingsstrategie van de kerkhoven in Ravels zal ook hier ruimte vrijkomen die deze optie mogelijk maakt op termijn.

We hopen u snel de eerste ontwerpen te kunnen tonen want vanaf nu wil iedereen in Ravels natuurlijk dat er in sneltempo wordt verder gewerkt. De basis is nog niet gelegd maar het begin is wel gemaakt met deze goedkeuring.

Voor het prijskaartje  is het natuurlijk wel even slikken maar onze kinderen zijn onze toekomst. Ze verdienen een goede school in een aangename omgeving. De kostprijsraming is momenteel ongeveer € 9.300.000 waarvan € 6.200.000  in aanmerking komt voor subsidiëring. Hier is ook een totaal nieuwe sporthal inbegrepen die ook aan vernieuwing toe is.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren