gemreceptie2023 WL2

Gisterenavond kwamen de medewerkers van alle verschillende strekkingen, vrijwilligers en bestuurleden van onze gemeente samen voor de jaarlijkse receptie van het nieuwe jaar.

 Op deze receptie worden opnieuw, zij het hier en daar nog met wat aarzeling handen geschud en zelfs occasioneel gezoend om elkaar geluk te wensen op het nieuwe jaar dat net is begonnen.

Meten is weten!

Een nieuw jaar betekent nieuwe statistieken, nieuwe cijfers. Meten is weten.

Op 31 december telde Ravels 15 356 inwoners, dit zijn er 83 meer dan het jaar voordien. Er waren 155 geboorten: 79 jongens en 76 meisjes. 127 mensen overleden het voorbije jaar. 2022 telde 40 huwelijken en 26 koppels zagen het samen niet meer zitten.

Deelgemeente Ravels telt 6 317, Weelde 4 968 en Poppel 4 071 Er kwamen 920 nieuwe mensen in Ravels wonen en 865 mensen verlieten onze gemeente.

Jaarlijkse toespraak burgemeester.

Nochtans was de uitvoerige toespraak die ons aller burgemeester Walter Luyten bracht niet zo optimistisch als velen hadden gehoopt of verwacht. Naast een  nieuwe hoop die er is gegroeid na het corona herstel is er opnieuw een donkere periode over ons heen gekomen waar niemand blind voor kan blijven.  Daarom luisterde iedereen met bijzondere aandacht wat Walter Luyten als burgemeester te vertellen had.

 

gemreceptie2023 WLBeste medewerkers, vrijwilligers, geachte collega's goede vrienden

Het doet deugd vast te stellen dat u, ondanks twee jaar onderbreking door Corona, opnieuw zo talrijk ingegaan bent op de uitnodiging van het gemeentebestuur. En ondanks dat het goed gaat in onze gemeente, sta ik hier vanavond met enige twijfel. Het woelige, onvoorspelbare 2022 laat ons achter met het gevoel dat we een scharniermoment beleven, waarin alles in een stroomversnelling komt maar waarvan niemand kan voorspellen of het goed afloopt met West Europa, met onze welvaartmaatschappij.

De oorlog in Oekraïne, een oorlog voor democratie aan de poorten van Europa, de hoge energieprijzen, de inflatie wat de koopkracht van onze burgers aantast, het stikstofdossier wat tot grote onzekerheid leidt bij onze landbouwers en daardoor de sociaaleconomische pijler van de gemeente aantast... Het leidt bij menigéén tot twijfel en angst.

Meer dan ooit heeft de mens nood aan verbondenheid... niet alleen zij die zich ziek of eenzaam voelen, maar ook zij die hard werken en zich dagdagelijks inzetten.. ook zij hebben nood aan samenhorigheid, geloof en vertrouwen. Laat ons daarom in 2023 bruggen bouwen, verbinden en vooruitgaan ... in respect tot elkaar maar met een duidelijk vredesperspectief.

Namens het gemeentebestuur wens ik u een uw familie een voorspoedig en gezond 2023 toe. Ik wens u vreugde en innerlijke rust... ik wil u, medewerker of vrijwilliger, van harte bedanken voor uw inzet en bijdrage in het goed functioneren van onze gemeente.

Want dank zij uw dienstverlening en de constructieve samenwerking in de gemeenteraad, over partijgrenzen heen, gaat het goed in Ravels.
De jaarwisseling is niet allen een moment van bezinning, het is ook de periode van evaluatie en nieuwe plannen en voor de gemeente is dit niet anders.

  • Tegen de zomer zal het fietspad Weelde-Vooreel geopend worden, dit komt de veiligheid van de fietsers ten goede.
  • Er komt een fietspad in de Koningsstraat gekoppeld aan de uitbreiding van het rioleringsnet.
  • De rioleringswerken Hegge, Heesdijk, zullen dit jaar afgerond worden.
  • Het studiebureau heeft de ontwerpnota voor riolering in de Achtereel, Bremberg, Boomgaardstraat, Kampdijk en Vaartstraat ingediend.
  • De projectnota voor het fietspad Zandkuilstraat-Grens (N12) is goedgekeurd.
  • De werken in Eigenaarsstraat en Bovenheide kunnen na het afronden van het participatietraject aanbesteed worden.
  • Het schoolhuis in Poppel is grondig gerenoveerd en kan dit jaar in dienst genomen worden als archiefruimte voor de heemkundekring.
  • Sportterreinen en jeugdlokalen zullen aangelegd en gebouwd worden.
  • Tevens is een participatietraject lopende om op termijn een nieuwe invulling te geven aan de parochiekerk St. Valentinus te Poppel.
  • De plannen om een hal op Weelde Depot om te vormen tot een duurzame evenementenhal zullen dit jaar afgerond worden waarna er kan aanbesteed worden.
  • Renovatiewerken aan zaal Sint Jan opdat de jeugd over een aangepaste fuifzaal kan beschikken.
  • De voorstellen en suggesties vanuit de werkgroep 'Veerkrachtige dorpen' in Weelde Statie zullen in de mate van het mogelijke door het gemeentebestuur uitgevoerd worden.
  • Het 'beleidsplan Ruimte Ravels', een nieuw ruimtelijk structuurplan, wat aangeeft hoe wij met de open ruimte en de ontwikkeling van onze dorpskern de komende jaren willen omgaan evolueert naar zijn definitieve versie en zal na de zomer aan de gemeenteraad voorgelegd worden.
  • Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Dorp Poppel' zal de veiligheid in de dorpskern ten goede komen. Na het openbaar onderzoek kan dit RUP in zijn definitieve vorm goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
  • De gemeente zet ook in op e-inclusie. ledereen moet de kans krijgen zich digitaal te ontwikkelen. Projecten zoals digidak, iederéén digitaal, telecomgroeiers en snoeiers, gemeente zonder gemeentehuis versterken de digitale weerbaarheid van de Ravelse inwoner.
  • Verder komt er een geboortepark, een extra parking aan de brug te Ravels, de heraanleg van de pastorietuin te Poppel, een warmtenet in dorpskern Weelde, de herinrichting van de site rond de gemeenschapszaal te Weelde Statie

Deze en vele andere investeringen zal de gemeente realiseren zonder nieuwe leningen. De gemeentelijke financiën zijn en blijven gezond, ondanks dat de indexaanpassingen, inflatie en energie uitgaven ook zwaar wegen op het meerjarenplan.

Niettemin heeft het gemeentebestuur beslist de aanvullende personenbelasting in 2023 te laten dalen tot 5%. Op deze manier willen wij onze burgers steunen die geconfronteerd worden met een dalende koopkracht.

Het gemeentebestuur zal de komende jaren een sterk sociaal beleid blijven voeren met aandacht voor de meest kwetsbare inwoners. Met projecten: ' medische eerstelijnszorg door een wijkverpleegkundige en een diabetespreventieproject willen we inzetten op lokale gezondheidszorg.

Ravels is goed op weg om haar klimaatdoelstellingen te behalen: extra zonnepanelen, een warmtenet, autodelen, groene stroomproject Weelde Depot i.s.m. Campina Energie met burgerparticipatie, aanplanten van bomen, ecologisch houtkanten en bermbeheer, ver-ledden van openbare verlichting, energiezuinige werktuigen voor technische dienst... Het is maar een greep van initiatieven die passen binnen het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.

Natuur, open ruimte... het zijn primaire beleidsdoelstellingen binnen het huidige gemeentebeleid, maar ook de landbouwsector, als economische pijler in onze gemeente kan, zeker in het stikstofdossier, rekenen op beleidsmatige ondersteuning vanuit het gemeentebestuur.

Als plattelandsgemeente hebben wij nood aan ambachtelijke zones en een sterke land- en tuinbouwsector. Deze en vele andere projecten staan in 2023 op het programma.

Beste medewerkers, vrijwilligers... vooraleer u uit te nodigen op het kaasbuffet en het glas te heffen op het nieuwe jaar, wil ik u namens het gemeentebestuur oprecht bedanken voor uw inzet en engagement.

Ondanks de twijfels waarmee 2022 ons achterlaat, laat ons vertrouwen hebben in de toekomst. Want in het gevecht om de toekomst van een samenleving wint de passie het steevast van de rede. Dit bewijst het Oekraïense volk iedere dag opnieuw!

 Ik dank u
 06/01/2023

 Walter Luyten

 

klik voor een grotere afbeelding....

gemreceptie2023 volk

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren