SAVE label
OVK reikt vanmorgen 2e SAVE-label uit aan de gemeente Ravels.
Lotgenotenorganisatie OVK, Ouders van Verongelukte Kinderen, zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Om dit te verwezenlijken betrekt OVK de steden en gemeenten bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid.
Daarvoor werd in 2011 het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld, om steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Het SAVE-charter bestaat uit 7 doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder. 
 

Eerste Ravelse SAVE Label dateert a van 2011. 

Op 20/12/2011 ondertekende Ravels voor het eerst het SAVE-charter. Hiermee ging ze het engagement aan te werken aan een SAVE-actieplan verkeersveiligheid gestoeld op de 7 SAVE-doelstellingen. Na een 1e labeluitreiking in mei 2014 ging Ravels de uitdaging aan om een tweede denkoefening te maken. Deze labeluitreiking is de bekroning voor het uitvoeren van de acties die voorvloeiden uit deze denkoefening, een bekroning voor het succesvol uitvoeren van een 2e actieplan. 
De gemeente Ravels mag als 3e in Vlaanderen een tweede keer het SAVE-label in ontvangst nemen (na Sint-Niklaas en Wetteren). Dit is daarmee ook het 17e SAVE-label dat uitgereikt wordt in Vlaanderen. In Antwerpen heeft naast Ravels enkel Zandhoven al het label behaald.
 

Vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK)

“Word nooit lid van onze vereniging.” Dat is het motto van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Hoe minder leden OVK telt, hoe groter het succes. Want niemand zou in een situatie mogen komen waarin ze lid kunnen worden van OVK. 
In 1993 zochten enkele ouders die net hun kind verloren hadden in een verkeersongeluk elkaar op en besloten samen actie te ondernemen. Hun doel? Opkomen tegen het fatalisme en de onverschilligheid waarmee zij vaak geconfronteerd werden in hun contacten met verschillende professionele diensten na het ongeval. Datzelfde fatalisme en diezelfde onverschilligheid, gekenmerkt door een gebrek aan ernstig preventiebeleid inzake verkeersveiligheid, lagen al te vaak aan de oorsprong van de dood van hun kind.
Het eerste oogmerk van deze ouders was een groot zelfhulpnetwerk op te zetten, een lotgenotenbeweging van getroffen families. In de toekomst zou elke familie die met deze gruwel geconfronteerd wordt, bij andere families terecht moeten kunnen voor een luisterend oor, begrip, steun en opvang, kortom, een (h)erkenning die hen uit hun isolement kan halen. 
In 1994 leidde het initiatief van deze ouders tot de oprichting van de actiegroep ‘Ouders van Verongelukte Kinderen – Parents d’Enfants Victimes de la Route’. Een jaar later, in maart 1995, werd de actiegroep een vzw. OVK onthaalt sinds haar ontstaan 1.800 individuele leden, familie van meer dan 700 kinderen. 
 

Doelstellingen 

 
OVK streeft ernaar dat elk familielid van een jong verkeersslachtoffer kan rekenen op een menswaardige, efficiënte en professionele hulp, geboden door actieve leden binnen de vzw die zich hiertoe vrijwillig inzetten en die omkaderd worden door professionelen. De actieve leden maken deel uit van Lokale Contact Teams (LCT), die vertegenwoordigd zijn in alle Belgische provincies. Naast een onthaal en professionele omkadering, krijg je als gezin dat lid wordt van de vzw toegang tot een breed gamma aan diensten en activiteiten zoals praatgroepen, lotgenotenweekends, praatwandelingen, ontmoetingsdagen en ontspanningsactiviteiten, ledenblad, jaarlijkse herdenkingskalender... 
 
Gezinnen van verkeersslachtoffers gaan op psychologisch, fysiek en emotioneel vlak door een bijzonder moeilijke periode. Naast de confrontatie met het pijnlijk verlies van een geliefd persoon, moeten zij tal van administratieve en juridische stappen zetten waar zij meestal weinig of geen ervaring mee hebben en die hen telkens weer confronteren met wat er gebeurd is. OVK heeft dan ook verscheidene initiatieven genomen om de professionele diensten die rechtstreeks in contact komen met deze gezinnen, te wijzen op de fysieke en psychologische toestand van de gezinsleden, en op het belang van hun rol, hun houding en de informatie die zij aanbrengen. 
 
De derde doelstelling van OVK bestaat eruit zich te richten naar de burgers en de beleidsmakers op alle niveaus, die betrokken zijn bij beslissingen en maatregelen inzake verkeersveiligheid en bij alle aspecten die met deze problematiek samenhangen. Bedoeling is hen te duiden op hun verantwoordelijkheden inzake verkeersveiligheid. OVK werkt in dit opzicht samen met verschillende gespecialiseerde instanties, zoals de Federale Commissie voor Verkeersveiligheid, het BIVV, het kabinet van de minister of staatssecretaris voor mobiliteit, het VSV (de Vlaamse Stichting Verkeerskunde), het Netwerk Duurzame Mobiliteit, de Waalse Hoge Raad voor de Verkeersveiligheid, enz. OVK werkt eveneens samen met de diverse federale of regionale overheden en instanties die op regelmatige tijdstippen een Staten-Generaal van de verkeersveiligheid organiseren. 
 
Om aan deze derde doelstelling tegemoet te komen, heeft OVK het SAVE-project ontwikkeld.
SAVE staat voor 'SAmen Actief voor VEilig verkeer'. 
 
Een eerste luik van het SAVE-project bestaat uit het plaatsen van SAVE-borden waar een ongeval gebeurd is. Een SAVE-bord heeft een dubbele betekenis. Enerzijds is het voor de familie een aandenken aan het kind dat zij verloor en anderzijds wijst het weggebruikers op hun verantwoordelijkheid.
Een tweede luik binnen het SAVE-project bestaat uit het SAVE-charter voor de weggebruiker, dat iedereen kan ondertekenen. Het charter bestaat uit zeven gedragsregels voor een veilig verkeer.
Daarnaast, als derde luik, heeft OVK ook een SAVE-charter voor steden en gemeenten ontwikkeld. Het charter waar deze gemeente mee aan de slag gaat binnen het kader van SAVE Steden & Gemeenten.
 

Het SAVE-charter Steden & Gemeenten 

 
OVK wenst de steden en gemeenten te betrekken bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. Daarvoor werd het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld. Aan de hand van dit charter wens OVK steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren, opdat er geen (jonge) verkeersslachtoffers meer zouden vallen. 
Het SAVE-charter Steden & Gemeenten bestaat uit zeven SAVE-doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder: 
 
1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse. 
2. De implementatie van het STOP-principe. 
3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren. 
4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau. 
5. De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar de beleidsverantwoordelijken. 
6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren. 
7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren. 
 
Door de ondertekening van het charter gaat een gemeente het engagement aan deze algemene doelstellingen via concrete acties na te streven. Indien de gemeente na een actiejaar heeft bewezen een actieve bijdrage te hebben geleverd tot de verbetering van de verkeersveiligheid dan ontvangt deze het SAVE-label. 
 
In het hele proces zal de gemeente gesteund en begeleid worden door de SAVE-coördinator van OVK. De gemeente mag deze persoon ten allen tijde contacteren i.v.m. specifieke vragen of problemen. 
Meer informatie: http://save.ovk.be
 

Realisaties uit het SAVE-actieplan 

 
- verkeersveiligheidsanalyse van gevaarlijke punten door lokale politie 
- opstart dossiers voor de heraanleg van gevaarlijke kruispunten (Bredaseweg-Merksplasseweg, Weeldestraat-Koning Albertstraat en Grote Baan-O.L.Vrouwstraat-Meiboomlaan-Weteringstraat) 
- betrekken jeugdraad en scholen bij verkeersbeleid (bevraging omtrent de gevaarlijke punten in de gemeente) 
- aanleg van fietspaden (Arendonk-Ravels, Pastorijstraat-Steenweg Baarle, Hof ten Bergestraat) 
- vegen/onderhouden van voet- en fietspaden: betrachting om alle voet- en fietspaden 1 à 2 keer per jaar te vegen 
- implementatie van het Octopusplan voor alle lagere scholen 
- snelheidsremmende maatregelen Mierdsedijk 
- plaatsing ANPR-camera’s (3 zijn reeds geplaatst, 3 nog gepland de komende jaren) 
- promoten duurzame mobiliteit (fietsvergoeding gemeentepersoneel, plaatsing nieuwe fietsenstallingen, Burgemeester op de fiets, deelname Car Free Day, ...) 
- aankoop dienstvoertuigen op gas (2 reeds in gebruik, 2 nog in bestelling), plaatsing tankstation bij gemeentelijke werkplaats 
- aankoop aanhangwagen voor opberging materialen verkeerspark 
- jaarlijkse organisatie verkeersactieweek voor de lagere scholen
 

Woordje van de burgemeester.

 
Als slot kwam burgemeester Luyten nog aan het woord,hij legde vooral de nadruk op de zaken die er al zijn verwezenlijkt in onze gemeente.Toch kon ook hij niet voorbij gaan aan het onbeschrijfelijke leed dat een familie treft bij het overlijden van den kind door een ongeval. 
 
“Ieder van ons heeft een levensdoel, ieder van ons heeft toekomstplannen. Als u dan van de ene op de andere dag geconfronteerd wordt met het overlijden – het onherroepelijke, definitieve verlies – van uw kind, dan staat de wereld stil. Om na zulk ingrijpend, hartverscheurend gebeuren opnieuw de kracht te vinden om u professioneel en sociaal terug in te zetten, lijkt mij een immense opdracht. 
En dat is hetgeen wat de ouders van verongelukte kinderen doen, hulp en ondersteuning bieden aan families die een kind verloren bij een ongeval. Het verbeteren van de opvang en begeleiding van families van verkeersslachtoffers en actief werken aan de bewustwording van de rol van elkeen inzake verkeersveiligheid. 
Het zich, ondanks een persoonlijk verlies en het immense verdriet, inzetten voor de veiligheid van andere kinderen. Dat engagement verdient onze diepste waardering. Verkeersveiligheid is voor onze gemeente een prioritaire doelstelling, en de ondertekening van het Save-charter blijft u stimuleren om iedere dag opnieuw in te zetten op duurzaam veiligheid. 
En ik durf zeggen dat we de realisaties van ons engagement vaststellen – het blijft niet bij holle woorden: 
 
- De aanleg van een vrijliggend fietspad langs de N135, de verbinding tussen Poppel en Baarle Nassau 
- Het fietspad naar Arendonk 
- De heraanleg van het kruispunt Weelde-Statie 
- Goedkeuring voor de aanleg van een veilig fietspad op de N119: Weelde-Statie-Baarle-Hertog 
- En wij gaan verder met: de herinrichting van het kruispunt Weeldestraat-Koning Albertstraat. 
 
Dagdagelijks werken wij, samen met vele actoren, ieder vanuit zijn/haar specifieke bevoegdheid, aan de veiligheid in onze gemeente. Ik wil alle betrokkenen van harte danken voor deze onvoorwaardelijke inzet, maar heel speciaal een woord van dank aan de schepen van mobiliteit, Patrick Van den Borne, want hij is het die samen met de verkeerscommissie, zich van meet af aan inzette voor het SAVE-charter. Hij is het die de zeven SAVE-doelstellingen implementeerde in het beleid van onze gemeente. 
 
Aan allen die in dit beleid een steentje bijdroegen, hartelijk dank. 
Ik hoop dat dit engagement, niet alleen leidt tot een optimaal, veilig verkeersbeleid, maar dat het tevens een morele en emotionele steun is aan de ouders van Verongelukte kinderen, voor wie het leven, onrechtvaardig hard was.
 
 
 
 
 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren