VD publiek

Vrijdagavond  werd in de gemeentezaal aan Weelde-Statie de inwonersvisie voorgesteld van het dorpsteam over de toekomst van Weelde-Statie.

Een dorp is niet alleen een plek waar we wonen, we gaan er ook werken, naar school, we doen er boodschappen, we gaan er sporten of ontspannen, we groeien er op en worden er oud, we ontmoeten er vrienden, familie en buren, we rijden er doorheen of fietsen er naartoe.

Onze dorpen zijn aan het veranderen, en dat biedt zowel kansen als nieuwe uitdagingen. Ken jij je buren (nog)? Kan je in je dorp terecht voor de basisaankopen, voor vrijetijdsactiviteiten, of voor de zorg die je nodig hebt? Voel je je thuis in je dorp?

In Weelde -Statie vond het projectteam een aantal mensen om mee na te denken over deze en nog vele vragen. In samenwerking met de provincie werkten de teams  het jaar een visiedocument dat door drie trekkers werd voorgesteld.

VD KA

Vooraf stelde Karen Adriaenssens als vertegenwoordigster van Veerkrachtige Dorpen het project voor aan de belangstellenden waarna de burgemeester en gedeputeerde voor plattelandsbeleid Helsen nog even het woord namen vooraleer drie mensen van het dorpsteam hun visietekst voorstelden. Ria, Paul en Dolphh hebben zich de afgelopen maanden ontpopt als natuurlijke leiders die deze taak graag op zich namen.

VD WL

VD KH

Het traject Veerkrachtige Dorpen

Een veerkrachtig dorp? Dat is een plaats waar de gemeenschap met gezamenlijke uitdagingen aan de slag gaat. Broodnodig, want dorpen veranderen in sneltempo: 

jongeren trekken weg, het aantal ouderen neemt toe, (basis)voorzieningen verdwijnen, automobiliteit stijgt en tegelijk vermindert het aanbod aan openbaar vervoer. Om zelf met deze uitdagingen om te gaan, is het belangrijk dat een dorp de kracht van hun dorpsgemeenschap ontdekt en vergroot. Het traject Veerkrachtige Dorpen steekt hier een handje toe.

Lokale besturen én inwoners gaan samen op zoek naar creatieve oplossingen om hun dorp te versterken en veerkrachtig te maken. Samen bepalen ze welke gezamenlijke uitdagingen ze zichtbaar maken, bespreken, benoemen en waar mogelijk aanpakken.

Veerkrachtige Dorpen is een initiatief van de dienst Platteland van de provincie Antwerpen in samenwerking met RURANT vzw.

Veerkrachtig Weelde-Statie: wat willen we bereiken en hoe doen we dat?

  Doel:  

Het doel van het traject Veerkrachtig Weelde-Statie? De inwoners en het gemeentebestuur van Ravels met een gedeeld toekomstverhaal aan de slag laten gaan. Dit document bundelt alle wensen en ideeën die uit de participatiesessies – later beschreven in de tijdlijn – voort kwamen. In het najaar van 2022 vertalen we deze visie naar een concreet actieplan. De gemeente Ravels bekijkt welke acties hierbij op korte en lange termijn opgenomen kunnen worden. Om de uitwerking van het actieplan optimaal af te stemmen met dit visiedocument gaan de inwoners van Weelde-Statie en de gemeente in dialoog. Daarnaast kunnen inwoners zelf ideeën oppikken en actie ondernemen. Zo veel mogelijk gemotiveerde inwoners van Weelde-Statie kunnen hun dorp mee in handen nemen en in verschillende werkgroepen hun dromen waarmaken. Dit document dient als leidraad om daar de komende jaren op voort te werken.

VD RVM

  Aanpak  

Participatie is onmisbaar tijdens het traject Veerkrachtig Weelde-Statie. Overleg met belanghebbende actoren zoals inwoners en lokale handelaars maakt er een belangrijk deel van uit.

Het traject kwam tot stand dankzij vele overleg- en infomomenten. Het uitgangspunt was een dorpsanalyse opgemaakt door provincie Antwerpen: een momentopname van de veerkracht van Weelde-Statie vandaag. Elke Veerkrachtige Dorpenanalyse bestaat uit een inventaris van 10 sociaaleconomische uitdagingen, aangevuld met informatie en belevingen van inwoners. De opgemaakte analyse werd op het startmoment afgetoetst bij de inwoners en de leerlingen van basisschool ‘t Spoor.

Welke aanvullingen hebben zij? Welke thema’s vinden de inwoners van Weelde-Statie belangrijk om dieper op in te gaan? Wat maakt hen trots om inwoner te zijn? Kortom, we kregen een totaalbeeld van het dorp.

Aansluitend volgden vier participatiesessies en werd een toekomstbeeld voor het dorp gecreëerd, ontstaan vanuit de ideeën en opvattingen van de inwoners. Dit toekomstbeeld vind je in dit document. Het bevat ook concrete voorstellen om het toekomstbeeld te realiseren.

Met aandacht voor de geldende coronamaatregelen konden de meeste sessies fysiek georganiseerd worden, met uitzondering van de eerste participatiesessie. Omdat er op deze digitale sessie minder aanwezigen waren, werd nadien een wandeling ingericht rond het thema ontmoeten. Zo werd het traject zichtbaar in het dorp en werden de inwoners betrokken om tot een onderbouwde visie te komen.

VD PB

  Dorpsteam Veerkrachtig Weelde-Statie  

In een Veerkrachtig Dorp nemen inwoners ook zelf de touwtjes in handen. Hoewel dit zeker niet altijd hoeft, doen ze dat waar mogelijk en nodig in overleg met de gemeente. Dat inwoners en gemeentebestuur elkaar zien als partners, garandeert een succesvollere uitvoering van de dorpsvisie.

In Weelde-Statie werd daarom een dorpsteam opgestart. De leden van het dorpsteam volgden het hele proces van de participatiefase op en zorgden er mee voor dat het traject op maat van Weelde-Statie uitgewerkt werd. Het dorpsteam voert geen inhoudelijke discussies of bespreekt zelf geen thema’s. Wel waakt het dorpsteam over de kwaliteit van de participatie en de geformuleerde doelen van het traject. Sociale huisvestingsmaatschappij De Noorderkempen (SHM De Noorderkempen) maakte deel uit van het dorpsteam en had een actieve inbreng in de participatiesessies. Daarnaast namen ook leden van het college van burgemeester en schepenen samen met de betrokken medewerkers, deel aan sessies. De lokale handelaars werden geïnformeerd over het traject en de werkdocumenten.

Nu de stap van visie naar uitvoering wordt gezet, is er nood aan nog meer enthousiaste inwoners. Zo kan iedereen er mee over waken dat de wensen en ideeën voor het dorp inde toekomst werkelijkheid worden.

Drie Droombeelden

1. Weelde-Statie is een ontmoetingsplek voor jong en oud

2. In Weelde-Statie zijn basisvoorzieningen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar

3. Weelde-Statie is een verkeersveilig dorp

VD DW

Toekomstbeeld & Ideeën voor verandering

Droombeelden kunnen we alleen realiseren als we veranderen en er acties aan koppelen. Het droombeeld is tijdens de participatiesessies op de volgende manier verder uitgediept.

WENS 1:

In Weelde-Statie zijn pleinen en open ruimte zo ingericht dat er voor elke inwoner wel ergens iets te beleven valt.

 • Idee 1: Publieke open ruimte op maat van de buurt
 • Idee 2: Plek voor de jeugd
 • Idee 3: Inclusieve speeltuigen voor alle leeftijden

WENS 2:

In Weelde-Statie zijn multifunctionele binnenruimtes waar alle inwoners een ontmoetingsplekje vinden.

 • Idee 1: Trefpunt voor jongeren
 • Idee 2: Basisopstelling gemeentezaal

WENS 3:

In Weelde-Statie is het vrijetijdsaanbod inclusief, afgestemd op verschillende leeftijden en interesses.

 • Idee 1: Diverse activiteiten

WENS 4:

Weelde-Statie heeft een levendig verenigingsleven dat goed ondersteund wordt vanuit de gemeente.

 • Idee 1: Bekendmakingen verenigingen en activiteiten
 • Idee 2: Buurtapps

WENS 5:

Weelde-Statie is een gezellig dorp waar inwoners zich thuis voelen en spontane ontmoetingen plaatsvinden.

 • Idee 1: Aankleding straten
 • Idee 2: Ambassadeurs voor speelpleintjes

WENS 6:

Noodzakelijke levensmiddelen, medische hulp, zorg en dienstverlening zijn vanuit Weelde-Statie gemakkelijk te verkrijgen voor iedereen.

 • Idee 1: Alternatieve vormen van winkelaanbod
 • Idee 2: Korte keten stimuleren
 • Idee 3: Naschoolse kinderopvang inrichten

WENS 7:

Het aanbod van lokale ondernemers is gekend bij de inwoners en indien mogelijk afgestemd op de lokale vraag.

 • Idee 1: Informeren rond lokale handelaars
 • Idee 2: Lokaal kopen aanmoedigen

WENS 8:

Hulp en dienstverlening van inwoners aan elkaar wordt gestimuleerd en ondersteund door de gemeente.

 • Idee 1: Buurthuis
 • Idee 2: Burendiensten via een digitaal hulpplatform

WENS 9:

Het netwerk van fietspaden en voetpaden is goed uitgebouwd en veilig in gebruik.

 • Idee 1: Meer voet- en fietspaden en oversteekplaatsen
 • Idee 2: Verbeteringen aan het Bels lijntje

WENS 10:

Een verkeersveilig Weelde-Statie.

 • Idee 1: Verlichting op oversteekplaatsen
 • Idee 2: De schoolomgeving veiliger inrichten
 • Idee 3: Veiligheid op de grote wegen
 • Idee 4: Een veilige woonkern
 • Idee 5: Herinrichting kruispunt Bredaseweg – Merksplasseweg
 • Idee 6: Meer handhaving

WENS 11:

Voldoende, duurzame en betaalbare vervoersmiddelen.

 • Idee 1: Auto- en fietsdeelsystemen
 • Idee 2: Burendiensten stimuleren
 • Idee 3: Winkelbus
 • Idee 4: Deeltaxi

Samen op weg naar verandering!

Van visie naar uitvoering:

De komende tijd wordt deze visie vertaald naar haalbare en uitvoerbare acties op maat van het dorp. Er wordt een concreet actieplan uitgewerkt. De gemeente Ravels geeft aan waar en op welke manier deze acties in de planning kunnen geïntegreerd worden. Zij geven aan voor welke acties ze een ondersteunende en facilitaire rol zal spelen of welke acties ze zelf zal opnemen. Inwoners kunnen waar mogelijk en in overleg met het lokaal bestuur ook zelf de touwtjes in handen nemen. Dat inwoners en gemeentebestuur elkaar zien als partners, garandeert een succesvollere uitvoering van de dorpsvisie.

Het lokaal bestuur zal de inwoners van Weelde-Statie informeren over en blijven betrekken bij (de uitvoering van) dit actieplan.

Het Gemeentebestuur Ravels en het dorpsteam gaan alvast aan de slag met de vertaling van enkele ideeën naar concrete uitgewerkte actievoorstellen.

Zo kan er onmiddellijk verder gewerkt worden aan de uitvoering van een Veerkrachtig Weelde-Statie.

TOT SLOT

Het verhaal van een Veerkrachtig Weelde-Statie schiet met de publicatie van dit visiedocument nog maar net uit de startblokken. Het droombeeld dat nu neergepend is in dit visiedocument, is een voedingsbodem om de komende jaren te experimenteren met verschillende, mogelijke oplossingen. Inwoners, verenigingen, gemeentebestuur, samen gaan we voor een Veerkrachtig Dorp.

Dit visiedocument is geen eindpunt, maar net een begin voor vele toekomstige acties! Laten we hier de komende jaren samen aan werken. Een gedeeld verhaal van bestuur, inwoners, verenigingen, ondernemers, kortom van iedereen die wil meewerken aan een Veerkrachtig Weelde-Statie.

 

Visietekst gebuldeld in een boekje kan u hier lezen.

pdfVisierapport_Weelde-Statie_2022.pdf85.48 MB24/10/2022, 13:27 

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren