verkaveling hulstbos

Op de gemeenteraad van juli kwam het dossier van de verkaveling Hulstbos in Ravels al ter sprake.

De buurtbewoners kijken met een bang hart naar de plannen omwille van verschillende nijpende vraagstukken waar ze graag antwoord op zouden krijgen vooraleer de werken aanvangen.

We maakten eerder deze week kennis met één van de woordvoerders van de buurt die ons even wou toelichten over het project en de pijnpunten.

De bewoners willen wel beklemtonen dat ze niet expliciet tegen nieuwbouwplannen zijn op zich. Ook hun kinderen zullen in de toekomst ergens woongelegenheid moeten kunnen vinden. Ze vragen enkel opheldering over de potentiële problemen qua mobiliteit en wateroverlast.

Situatieschets

Half juli is een bord met bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning geplaatst (OMV_2023073513), te Hulstbos, Ravels. Deze omvat de sloop van 2 woningen en stallen, regularisatie van een bijgebouw, aanleg van een weg en infrastructuur, bouw van 26 woningen en plaatsing van een hoogspanningscabine. Het openbaar onderzoek loopt tem 21 augustus 2023.

Er circuleerden al langer geruchten waardoor er al ongerustheid heerste bij omwonenden. Hierdoor was op voorhand bij de gemeente al aangedrongen op een informatievergadering, zonder succes helaas.

Na de bekendmaking hebben enkele omwonenden initiatief genomen om zich te verdiepen in de plannen, de buurt te informeren, hen bewust te maken van de inhoud van het project en de impact hiervan op onze omgeving, en te helpen/stimuleren om bezwaar in te dienen. Hiervoor zijn alle buurtbewoners persoonlijk uitgenodigd op één van onze 3 informatiebijeenkomsten.

De belangrijkste argumenten zijn o.a.:

- Veiligheid: Ondanks het feit dat de verkaveling rechtstreeks grenst aan de hoofdbaan (Klein Ravels), is er in de plannen voor gekozen om de ontsluiting voor het autoverkeer via een grote omweg langs allerlei woonwijken te laten lopen. Hoofdzakelijk smalle wegen zonder fietsinfrastructuur of voetpaden, langs een buurtspeeltuintje en langs de sportvelden.

- Wateroverlast: Hulstbos ligt in overstromingsgevoelig gebied, waar bij elke intense regenbui de straat onder water staat, de inhoud van de riolering komt bovendrijven en de restanten op de opritten achterblijven. Meermaals hebben bewoners ook binnen al wateroverlast gehad. De gemeente erkent officieel dat het rioolstelsel niet berekend is op de huidige regenbuien en dat er aanpassingswerken uitgevoerd moeten worden. In de nieuwe verkaveling komt uiteraard een gescheiden systeem, maar het afvalwater van 21 huizen wordt wel extra op ditzelfde rioolstelsel aangesloten. Maar vooral wanneer de buffercapaciteit van het regenwater is bereikt in deze nieuwe verkaveling, zal het overstromingsgevaar alleen maar toenemen. Het overtollige regenwater komt dan sowieso nog extra terecht in dit lagergelegen gebied.

- Er is gegronde twijfel of deze woonbehoefte er wel daadwerkelijk is. Er zijn recent tal van woonprojecten uit de grond gestampt in de gemeente, terwijl er nog enorm veel leegstand is en veel woningen te koop staan.

- Het project is gedeeltelijk in woonuitbreidingsgebied gelegen; reservezones om aan zeer specifieke woonnoden tegemoet te komen of om bijkomende woningen te realiseren als het reeds bestemde woongebied ontoereikend blijkt. Dat blijkt duidelijk niet het geval te zijn.

- De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) zou ook negatief advies gegeven hebben over dit project.

- Verder zijn er uiteraard nog verschillende andere persoonsgebonden argumenten.

Het is op dit moment voor ons heel moeilijk in te schatten hoeveel personen bezwaar in zullen dienen, en deze zullen waarschijnlijk hoofdzakelijk online gebeuren.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren