Vanmorgen werd de inkomsthal van het gemeentehuis van Ravels overrompeld door boeren die de bezwaarschriften tegen het Nationaal Park Taxandria kwam afgeven.

Om verwarring te zaaien werd het nakende Nationaal Park hernoemd tot Park Lage Venen en riep de kandidatuur onlangs op om steun te betuigen voor het park.

boerenprotest ravels

Hoewel er in de gemeente Ravels nooit een ruim draagvlak is gevonden voor een Nationaal Park wordt er van hogerhand blijkbaar nog steeds geen rekening gehouden met de mensen uit de regio en worden de parkplannen door onze strot geduwd. De gemeente heeft in alle gemeenteraden telkens aangegeven dat ze enkel akkoord gaan met de eventuele komst van een park als alle, en onze burgemeester heeft het dikwijls genoeg herhaald, ALLE stakeholders akkoord gaan met de komst.

bezwaarschriften nationaal park ravels

Controversiële keuze.

De kandidatuur is extra controversieel omdat ook het Turnhouts Vennengebied onderdeel is van het plan dat op tafel ligt.

Het gebied lag al extra hard op de radar in het PAS dossier en wordt nu alweer geviseerd, allemaal met voorbedachten rade volgens de landbouwers die niet enkel hun broodwinning in rook zien opgaan maar op termijn ook onder ogen moeten zien dat hun woningen bedreigd gaan worden omdat ze in ongerept natuurgebied liggen.

Het is trouwens ook zo dat het park minstens 10.000 Ha groot moet zijn om te voldoen aan de voorwaarden van Nationaal Park en daar zitten ze nog lang niet. Door een soort van wishful thinking wordt gesproken in het plan om ook Nederland te betreken in het park maar daar heeft men bij onze Noorderburen voorlopig geen oren naar.

Alles deze commotie draagt echter steeds meer bij tot de onrust die heerst bij de landbouwers.

boerenprotest ravels2

Gunter Klaasen sprak als woordvoerder tot de opgekomen landbouwers en de burgemeester die de bezwaren kwamen overhandigen.

gunter klaasenHet is geweten dat het de droom is van verschillende natuurverenigingen én één ondertussen invloedrijke familie om hier in onze regio een Nationaal park te creëren.

Na de eerste voorselectie had het Nationaal park Taxandria eigenlijk al volledig moeten afvallen. Er is gewoon geen draagvlak. Enkele gemeenten waren tegen het Nationaal park en ook de voorwaarde van een aaneengesloten natuurkern van minimaal 3000ha natuur is hier niet. De versnippering van de natuurgebieden is goed zichtbaar op de kaart.

De jury die de beoordeling van de Nationale parken doet, is ook allesbehalve onafhankelijk! Met uitzondering van de voorzitter van die jury, de econoom Geert Noels, bestaat deze jury uit mensen met allemaal een link richting natuur of natuurverenigingen.

 (nl. Janneke van Montfort (manager Nationale Parken Bureau Nederland), Georgette Leltz (Directeur Nationaal Park Hollandse Duinen), Luc Bas (Europees directeur van de natuurkoepel IUCN), Jan van der Borg (hoogleraar toerisme in Leuven en Venetië), Vlaams bouwmeester Eric Wieërs (ambitienota 2020-2025: Ruimte maken voor mens en natuur) en Hans Van Dyck (professor gedragsecologie en hoofd Laboratorium Gedragsecologie en Natuurbehoud)).

Opvallend is het ontbreken van personen met landbouw achtergrond of kennis in deze jury, zeker gezien de impact van een Nationaal park op landbouw!

Toch heeft minister Demir ook weer op eigen houtje, deze jury overruled en het park toch meegenomen naar de volgende ronde voor de opmaak van een Masterplan.

Ondertussen is, ondanks veel protesten, het Masterplan voor Taxandria / Lage Venen toch ingediend. En opnieuw is men hier niet correct te werk gegaan. Men is weken vaag gebleven over de inhoud van het ingediende Masterplan. Uiteindelijk heeft men de website www.NPTAX.be gelanceerd waar enkele documenten te vinden zijn zoals o.a. dit allesbehalve duidelijke kaartje waarbij niet op perceel niveau is in te zoomen.

Het Masterplan is voorgesteld en gebaseerd op leugens....  Allemaal leugens!

Er werden gemeenten benoemd als zijnde steunverleners zonder dat deze op de hoogte zijn. Er zijn gronden ingekleurd als zijnde beschikbaar voor natuur terwijl deze gronden nog privé-eigendom of van gemeentebesturen zijn.

Men heeft nog onvoldoende gronden om een aaneengesloten natuurkern van 3000 ha te bekomen. Men omschrijft dat men de intentie heeft het park door te trekken naar Nederland, nl, Reusel-De Moeren. Dit terwijl die gemeenten ook tegen het Nationaal park zijn.

Er wordt voorgesteld alsof een Nationaal park geen invloed heeft op landbouw, terwijl er in het officiële document "FAQ Vlaamse Parken_mei2023" letterlijk staat vermeld: "Landbouw zal binnen de natuurkernen vaak een NEVENFUNCTIE zijn, gezien de geldende wettelijke bescherming als ruimtelijk kwetsbaar gebied of natura 2000 gebied. "In de natuurkernen van de Nationale Parken Vlaanderen is de landbouwfunctie ONDERGESCHIKT" en "Ten gevolge van de uitbreiding van de natuurkernen kan het LANDGEBRUIK in de toekomst WIJZIGEN."
Een Nationaal park moet immers minimum 10.000ha groot worden!

Men schrijft dat de komst van een Nationaal park voor duizenden arbeidsplaatsen zal zorgen. Wat die gaan doen en vooral wie die gaat betalen is een groot vraagteken, terwijl er wel effectief duizenden mensen hun job zullen verliezen door de komst van een park! Want in een landelijke omgeving zoals de onze zijn duizenden mensen rechtstreeks en onrechtstreeks afhankelijk van de landbouw.

Men omschrijft een Nationaal park als goed voor economie, toerisme en ontspanning, maar ook hier is men niet eerlijk. De habitatgebieden en natura2000 gebieden in dit park zijn ZO gevoelig, dat wil men die in goede staat houden, de toegang zo goed als afgesloten zal moeten worden.

Wandelen met een hond is te belastend voor die natuur. Vrije toegang zal zeer beperkt zijn. Vrij wandelen, fietsen, MTB-en, joggen, paard rijden, enz... komt in gedrang. Wat heb je aan zo'n park!? Waarom dan?

Het is hiermee duidelijk dat men het Nationaal park er van boven af gewoon wil DOORDUWEN.

Wij in het Turnhouts Vennengebied worden reeds extreem zwaar getroffen in het voorliggende PAS akkoord. Wij hebben van het begin gesteld én gemeld dat die overigens onterechte focus op onze regio met de wens van dit park te maken heeft. En we hebben hierin gelijk gekregen!

In het Masterplan van het park zijn verschillende zaken opgenomen die de intendant Piet Vanthemsche heeft voorgesteld voor dit gebied. Er is zelfs RECHTSTREEKS naar hem verwezen op pagina 22 in het Masterplan. Het hydrologisch onderzoek heeft men nodig voor dit park, voor hun lage venen. De grondenbank die de intendant wil oprichten heeft men nodig om de natuurgebieden met elkaar te kunnen verbinden tot de nodige ononderbroken natuurkern van 3000ha en zelfs zijn voorstel tot het opvangen van en hergebruik van regenwater is in het Masterplan omschreven.

Dus zowel het PAS akkoord met focus op onze regio, en opgesteld door natuurpunt en diezelfde familie, als dit Nationaal park eveneens de droom van natuurpunt en diezelfde familie, zijn RECHTSTREEKS met elkaar verbonden!

De conclusie is dan ook dat ofwel de intendant bewust de PAS gebruikt om mee het park te creëren, ofwel het kabinet Demir de intendant heeft misbruikt zodat deze zonder zijn weten het park aan het creëren is. Opmerkelijk hierbij is dat de intendant steeds heeft verklaard dat het voor hem onmogelijk is een ontwikkelplan voor het Turnhouts Vennengebied te maken wanneer men ook gelijktijdig een Nationaal park wil maken. Zijn standpunt hierin was duidelijk: beide samen kunnen niet. Dit staat letterlijk in zijn publicaties omschreven.

Een erkenning van Nationaal park zal in de loop der jaren enkel restricties met zich meebrengen. Gezien de kwetsbare natuur die men wil bij creëren zal behalve landbouw, na verloop van tijd ook grond van privéeigenaars, landeigenaars, zonevreemde woningen, industriële activiteiten en verkeer hieraan aangepast moeten worden.

Je merkt, een Nationaal park is "schoon van ver", maar vooral "ver van schoon". Voor mensen van ver buiten de omgeving van het betreffende park kan het mooi zijn of klinken, maar voor van nabij betrokken burgers is het verre van mooi! Meer en meer betrokken gemeenten trekken zich dan ook terug nadat voor hen duidelijk is wat de gevolgen van Nationale Parken zullen zijn. Vanuit het kabinet Demir wil men laten uitschijnen dat er een groot draagvlak is voor de parken. Hun 'steekproef' stelt dat 80% voor een nationaal park is. Wel, als wij hierbuiten nu een 'steekproef' doen is 100% TEGEN een Nationaal park!

De kaart gepubliceerd op de website van https://nptax.be/ toont al dat natuur hier de laatste jaren enorm heeft aangekocht ten koste van de landbouw. Natuurgebieden zijn hier versnipperd, maar wel al talrijk aanwezig. Het hele buitengebied is tot stand gekomen door de lokale bevolking en wordt nu geclaimd door natuur. In zijn huidige vorm en status kan men ook van deze natuur en buitengebieden genieten, daar is de erkenning van een Nationaal park niet voor nodig.

Het is vandaag duidelijk zichtbaar dat er AB-SO-LUUT GEEN DRAAGVLAK is voor een Nationaal park Taxandria of Lage Venen. Wij eisen en verwachten dan ook dat daar rekening mee gehouden zal worden. Wij willen daarom uitdrukkelijk ALLE gemeentebesturen bedanken die de gevaren van een park voor hun landelijke gemeente inzien en zich openlijk durven uitspreken tegen het park.

Ook speciale dank aan de gemeente Ravels om dit vandaag hier mogelijk te maken en het correct verwerken van onze hierbij nogmaals afgeleverde bezwaren en opmerkingen.

En uiteraard veel dank aan alle inwoners, zowel burgers als boeren, die vandaag tot hier gekomen zijn en de voorbije dagen hun bezwaren hebben ingediend.

Hierbij afbeeldingen uit documenten waarnaar werd verwezen:

Alle documenten zijn in te kijken via deze link: https://nptax.be/nl/documenten

huidig natuurbeleid2023Huidige toestandnatuurbeleid 2048Streeftoestand 2048visiebeleid2048Visiebeleid 2048

gunter klaasen speech

Burgemeester Luyten kon niet anders dat nogmaals zijn steun betuigen die al vanaf het prille begin is toegezegd. Zolang niet alle belanghebbenden niet tot een akkoord niet tot een akkoord kunnen komen zullen we geen positief akkoord geven. Onze ouders en voorouders hebben de Kempen van onvruchtbare zandgronden door hard labeur omgetoverd tot de vruchtbare gronden die ze nu geworden zijn. Ravels heeft geen groots opgezet nationaal park nodig om een mooie landelijke gemeente te zijn waar de natuur een vooraanstaande plaats heeft. Ravelse mensen zijn verknocht met de landbouw en de natuur en als bestuur zullen ze er alles aan doen om de Ravelse eigenheid te behouden.

boeren ravels

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren