visie weelde depot2022

Op de gemeenteraad van maandag kwam ook Weelde Depot aan bod.

Aan de leden van de raad werd een visietekst voorgelegd en burgemeester Luyten vroeg of die kon worden goedgekeurd.

De visietekst is vooral een voorlopige leidraad hoe Weelde Depot zich in de toekomst dient te ontwikkelen en moet de visie weerspiegelen van de wijze waarop hier door het gemeentebestuur mee zal worden omgegaan.

De 18 hallen worden onderverdeeld in drie grote zones.

Evenementen zone

Locatie evenementenhallen.

De eerste zone is vooral gericht op de organisatie van grote, middelgrote en kleinere evenementen. Hiervoor worden de 5 hallen (loods 2 t/m 6) weerhouden die het dichtst bij de toegangsweg bevinden. Voor alle duidelijkheid, het wachtlokaal bij de ingang is hal nr 1.  

Loods 2, de eerste links aan de ingang zal worden omgevormd tot een polyvalente evenementenloods die uitgerust zal zijn met de nodige infrastructuur om allerhande evenementen te kunnen ontvangen.  Hiervoor zijn al stappen ondernomen en is een ontwerpvoorstel gevraagd aan architectenbureau AAT. Loodsen 3 tot en met 6 kunnen in een latere fase mogelijk ook worden gerenoveerd om de evenementenzone nog meer troeven te geven.

Retributies

De gemeente wil een retributiereglement voorzien dat enerzijds correcte huurprijzen bevat voor particuliere organisatoren, maar anderzijds ook mogelijkheden biedt voor lokale verenigingen om een evenementen te organiseren.

Beperking van grootste evenementen.

In het RUP Weelde Depot is opgenomen dat er jaarlijks maximaal 3 grootschalige evenementen kunnen doorgaan op één jaar  die meer dan 2870 bezoekers op weekdagen & meer dan 9350 bezoekers op weekenddagen trekken  met een maximum van 5 dagen in totaal.

Hierbij zal gebruik moeten gemaakt worden van het vliegveld. voor het organiseren van parking. Een maximumaantal parkeerplaatsen van 1300 dienst steeds gerespecteerd te worden (som Weelde Depot en Vliegveld). Voor de bijkomende stroom aan bezoekers dient de organisatie met extra mobiliteitsmaatregelen te komen.

Voor kleinere evenementen staat geen jaarlijkse limiet. Voor toeschouwersaantallen vanaf ongeveer 3000 mensen dient wel het vliegveld als parkingruimte te worden voorzien. Dit zal moeten worden afgesproken met defensie.

Voor alle duidelijkheid, de Agridagen hadden in hun drukste editie van  2020 een bezoekersaantal van 20.000. De grootste evenementen waarvan hierboven sprake gaan uit van hogere aantallen. Agridagen zou in bovenste berekening bij de middelgrote evenementen worden ingedeeld.

Aanvraag evenement.

Elke aanvraag tot organisatie van een evenement in de 6 evenementenloodsen op Weelde Depot dient te worden voorgelegd aan het CBS, het College Burgemeester en Schepenen. Het CBS maakt de afweging of de organisator al dan niet één of meerdere loodsen kan gebruiken op Weelde Depot. Een kader met hierin de verschillende activiteiten die door kunnen gaan in de evenementenloodsen op Weelde Depot kan worden uitgewerkt om deze procedure te vereenvoudigen.

Loods nr. 7 maakt ook deel uit van de evenementenzone en is momenteel al in gebruik door het Brandweermuseum.

Zone recreatie/sport

De vier hallen in de volgende zone (blauw) worden voorbehouden voor sport & recreatie. Dit zijn loodsen 8 tot en met 11.

Loods 9 wordt via een erfpachtovereenkomst ter beschikking gesteld aan verenigingen die zich op deze manier op een duurzame manier op het terrein kunnen vestigen. De bestemming dient altijd onder de noemer sport en recreatie te vallen.

Loodsen 8, 10 en 11 zullen ter beschikking worden gesteld aan lokale sportverenigingen die onder bepaalde voorwaarden gebruik kunnen maken van deze loodsen en aanpalende terreinen.

Voor deze hallen zijn er al concrete gesprekken aan de gang met ondermeer LRV Weelde-Ravels & Poppel voor een loods met buitenpiste.

BMX Devils uit Ravels, één van de grootste verenigingen met veel actieve leden van onze gemeente heeft interesse getoond om vooral in de winter gebruik te kunnen maken van een loods, maar ook de schietvereniging uit Poppel zou gebruik willen/kunnen maken van een loods met schietstand. Hier zijn reeds concrete gesprekken voor geweest voor een schietstand ). Deze schietstand is in het kader van sportschieten en ook politiediensten zullen hier gebruik van maken voor oefeningen.

Verder is het ook mogelijk dat een vereniging exclusief gebruik maakt van de terreinen op dit gedeelte van de site.  Op dit ogenblik zijn er plannen voor de inrichting van een parcours in het tussenliggend bosgebied.

Voor zowel het gebruik van de loodsen door lokale sportverenigingen en het gebruik van enkel de terreinen zal nog  een retributie moeten worden vastgesteld.

Zone laag-dynamisch gebruik/opslag

Opslag gemeente en lokale verenigingen.

De achterste twee rijen loodsen op het domein worden ter beschikking gesteld voor laag dynamische opslag. Deze loodsen bieden allereerst de gemeente Ravels en de lokale verenigingen de mogelijkheid om materialen op te slaan. Hiervoor worden drie loodsen voorzien in de huidige constellatie, 1 voor de gemeente Ravels en 2 voor lokale verenigingen.

Geen particuliere verhuur meer mogelijk.

Voor de overige loodsen verkiest de gemeente ervoor om de verhuur aan particuliere bedrijven in de toekomst niet langer toe te staan omdat de gemeente de concurrentiestrijd met de privésector niet wil aangaan. Overheidsinstanties die een maatschappelijke nut hebben en de inwoners van de gemeente al dan niet rechtstreeks ten goeden komen kunnen deze loodsen huren. Voorbeelden zijn hiervan de federale politie, hulpverleningszone Taxandria & vervoersmaatschappij de Lijn of aangrenzende gemeenten met ruimtegebrek voor opslag.
In geval van nood, overmacht of een natuurramp kan er steeds een loods ter beschikking gesteld worden aan een lokaal bedrijf als tijdelijke noodoplossing.

Aanpassing visie.

De gemeenteraadsleden hadden deze visietekst zorgvuldig  doorgenomen en waren over het algemeen erg tevreden met de visie voor de toekomst van Weelde Depot.

Toch vond Groen Ravels  bij monde van Kim Buyst dat er enkele belangrijke aspecten ontbraken aan de tekst. Ze wilde bijvoorbeeld dat er ook een vooraf bepaalde visie kwam over de mobiliteit rond Weelde Depot. Hoe is de bereikbaarheid bij evenementen, maar ook als sporter of bezoeker van het museum of een andere gelegenheid bij de tweedehandswinkel, de fietsbieb  of het Rode Kruis. Die moet worden verbeterd en dat zou in de visietekst moeten komen.

Daarnaast was er ook de vernieuwbare energie die niet in het huidige document ter sprake kwam.

Hierover wist burgemeester Luyten wel te melden dat er hard gewerkt wordt aan het dossier hernieuwbare energie.

De gemeente werkt met Campina Energie aan een voorstel voor zonnepanelen op Weelde Depot. Het college bekijkt tegen september welke mogelijkheid het interessantste is.

Campina Energie heeft reeds twee voorstellen gedaan:
  • VEB Raamcontract op 1 loods waarbij de loods aan Campina Energie ter beschikking wordt gesteld en de gemeente een contract afsluit met Campina voor de energie. via het peer2peer principe zou de gemeente de opgewekte groene stroom op Weelde Depot dan gelijktijdig kunnen gebruiken in alle gebouwen van de gemeente.
  • Projectvennootschap op 5 loodsen waarbij de gemeente en Campina Energie elks voor 50% in zitten en waar de burger kan participeren door aandelen te kopen bij Campina Energie.

Daarom staat in de huidige visietekst het energievraagstuk nog niet ingevuld, maar die zal uiteraard mee worden meegenomen in de uiteindelijke tekst, samen met het deel over de mobiliteit.

   

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren