© RAWEPO

Op de Gemeenteraad van gisteren werden in totaal 14 punten en de varia behandeld door de raadsleden.

Hoewel er niet echt levensbelangrijke agendapunten op de lijst stonden werd er toch alweer flink gedebatteerd over enkele zaken.

OPENBARE ZITTING

Administratie en mobiliteit

1 2019_GR_00099 Vervoerregioraad Kempen: vertegenwoordiging – 

Het college stelde voor om goedkeuring te verlenen aan de engagementsverklaring van de Vervoerregioraad Kempen en schepen Van den Borne en Maarten Jansen hiervoor af te vaardigen. 

2 2019_GR_00105 Verkoop gemeentegrond Weteringstraat - 

Verkoop uit de hand van een perceel gemeentegrond ter streke Weteringsstraat.

Projecten en overheidsopdrachten

3 2019_GR_00104 Onderhouds- en herstellingswerken gemeentewegen (asfalt):

Het college stelt voor de lastvoorwaarden vast te stellen voor onderhouds- en herstellingswerken aan asfaltwegen, met een kostprijsraming ten bedrage van 208 839,29 EUR, exclusief BTW (of 252 695,54 EUR, inclusief 21 % BTW).

4 2019_GR_00106 Onderhouds- en herstellingswerken aan voet- en fietspaden:

Ontwerp van de lastvoorwaarden vast te stellen voor de aanleg van voet- en fietspaden, met een kostprijsraming ten bedrage van 256 055,13 EUR, exclusief BTW (of 309 826,71 EUR, inclusief 21% BTW). Dit ontwerp van de lastvoorwaarden kan behandeld worden in de gemeenteraadszitting van 1 april 2019.

Cultuur

5 2019_GR_00100 Programmatie De Wouwer vzw: algemene vergadering -

De gemeenteraad kan een standpunt innemen over de besluiten die door de algemene vergadering van Programmatie De Wouwer vzw behandeld zullen worden op 8 april 2019.

6 2019_GR_00101 Subsidie Molenkring Arbeid Adelt vzw - Goedkeuring

Aan Molenkring Arbeid Adelt vzw kan een subsidie van € 18.000,00 toegekend worden voor de aankoop van hout en materialen voor de bouw van een rosmolen op gemeentegronden bij de molen Weelde, Torenstraat, 2381 Ravels.

De totaliteit van de kostprijs voor de werken aan dit unieke Europese project belopen bijna € 100.000 waarvan een groot deel wordt gedragen door Vlaamse erfgoedverenigingen. Ook Arbeid Adelt zelf draagt voor een flink stuk zelf bij in de kosten. Later zullen we meer informatie brengen over dit unieke project  dat van de molen een nog grotere trekpleister moet maken in de wijde regio. 

In het kader van deze subsidie vroeg Els Poters van Groen zich af waarom Ravels geen lid is van Erfgoedvereniging onroerend goed Noorderkempen. Hier zouden namelijk subsidies kunnen worden aangevraagd voor verschuilende projecten. Jef van De Pol antwoordde hierop dat de structuur sinds enkele jaren is gewijzigd en dat er opnieuw zal worden gekeken of het zinvol is om zich aan te sluiten bij deze organisatie. In het verleden werd de verdeelsleutel om de bijdrage te bepalen berekend op basis van de oppervlakte van een gemeente en daar was Ravels dikwijls niet de kleinste van de groep zodat de bijdrage dikwijls hoper opliep voor onze gemeente dan elders. 

Secretariaat

7 2019_GR_00096 Toelage 2019: The BMX Devils vzw: infrastructuurwerken -

Goedkeuring van een gemeentelijke toelage aan The BMX Devils vzw voor de uitvoering van grote infrastructuurwerken. De subsidie  voor een bedrag van ongeveer € 13.000 werd goed gekeurd.

8 2019_GR_00107 Gemeentelijke verkeerscommissie:  

Goedkeuring samenstelling van de gemeentelijke verkeerscommissie.

9 2019_GR_00097 Gemeentelijke verkeerscommissie: aanduiding vertegenwoordigers politieke strekkingen -

Aanduiding van de vertegenwoordigers van de politieke strekkingen in de gemeentelijke verkeerscommissie. De nominatie voor deze aanduidingen waren vooraf al besproken door de verschillende fracties en werden als dusdanig goedgekeurd.

10 2019_GR_00102 Gemeenteraadscommissie "Weelde Depot": samenstelling -

Goedkeuring van de samenstelling van de gemeenteraadscommissie "Weelde Depot" en aanduiding van de voorzitter. De keuze van de commissievoorzitter viel op Nic Andriessen van CD&V. Ook Kim Buyst was voorgedragen namens Groen maar ze haalde het niet in de uiteindelijke stemming.

Raadslid Laurijssen vroeg zich af of het voorzitterschap in de vorige legislatuur wel helemaal volgens de regels van de kunst waren verlopen toen Van Raak van Dorpslijst deze functie waarnam. Burgemeester Luyten was door de secretaris geattendeerd op de regels van dit voorzitterschap zodat de juiste procedures voor de aanstelling hieromtrent voortaan zullen worden gevolgd. 

11 2019_GR_00103 Pontes: samenstelling Raad van Bestuur - Goedkeuring

Goedkeuring van de voorgedragen lijst van kandidaten voor de raad van bestuur van Pontes.

12 2019_GR_00108 Pleckske vzw: hernieuwing engagement - Goedkeuring

Hernieuwing van het engagement in vzw Pleckske en goedkeuring van een jaarlijkse bijdrage.

13 2019_GR_00109 Pleckske vzw: volmachtdrager algemene vergadering en voordracht lid raad van bestuur - Goedkeuring

Aanduiding van een volmachtdrager in de algemene vergadering van Pleckske vzw en voordracht van dezelfde persoon als lid van de Raad van bestuur.

Beide oppositiepartijen, zowel NVA als Groen vinden de meerwaarde van deze organisatie voor onze gemeente twijfelachtig en wensen een betere opvolging en informatie over de projecten om volgende keer te beoordelen of het nog zin in verder mee te gaan in dit verhaal. 

Nadat duidelijk werd dat de meerderheid toch voor een verlenging was van het engagement met vzw Pleckse besliste de Groene fractie om Els Potters voor te dragen als lid van raad van bestuur voor vzw Pleckse, omdat ze hoopten dan er toch een groengezinde kon zorgen voor een betere link tussen natuur en landbouw, zoals wordt beloofd op de website van Pleckske en Rurant, maar niet in daden of acties zichtbaar werd in de praktijk van de afgelopen jaren.

Beleidsondersteuning

14 2019_GR_00098 Aanpassing algemeen kader organisatiebeheersing - Goedkeuring

Goedkeuring van de aanpassing van het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem van gemeente en OCMW.

Vorig jaar oktober kwam dit voorstel tot aanpassing al eens op de varia ter sprake door ex raadslid Langenhuizen. Hij vreesde er toen na een onderzoek van het overzicht beheersmaatregelen voor dat een aantal punten in deze bevraging er slecht tot heel slecht voorstonden in onze gemeente. Wat nu dit voorstel tot aanpassing allemaal inhoud is ons helemaal niet duidelijk en is ook helemaal niet ter sprake gekomen, enkel de raadsleden hebben inzage gekregen in de dossiers en die besloten de aanpassingen unaniem goed te keuren. 

Varia

15 2019_GR_00110 Varia - Kennisneming

Tijdens de rondvraag werden op initiatief van raadsleden enkele punten besproken. 

RUP Dorpskern Ravels.

Beide oppositiepartijen wensten meer informatie over dit RUP dat in bestuurskringen in de gemeente toch al enkele jaren aansleept. In vorige raadzittingen van oktober 2018 stelde raadslid Laurijssen 7 vragen die door schepen Couwenberg allen werden beantwoord.

Na ons uitgebreide artikel over dit RUP op 02 oktober ( https://www.rawepo.be/nieuws/gemeenteraad/4876-aanpassing-rup-dorpscentrum-ravels-uitvoerig-toegelicht-op-gr )  kwam er een toeloop op gang op de bouwdienst van het gemeentehuis van mensen die inlichtingen wilden over hun perceel. Deze mensen werden allen geholpen in hun vragen, er waren ook wel enkele vragen over het RUP zelf maar die waren niet zo talrijk. Na enkele weken doofde de belangstelling van de bewoners.

Ook vroeg Kim Buyst van Groen zich af waarom er in deze fase van het dossier niet meer inspraak van de burger kan zijn in zo"n belangrijke dossier dat zoveel mensen aanbelangt.

Raadslid Couwenberg verklaarde echter dat daarvan in dit stadium van het dossier geen sprake meer kan zijn omdat het RUP zich aan bepaalde richtlijnen zal houden van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen die van hogerhand worden opgelegd. 

WAT IS EEN RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (RUP)?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Een gewestelijke RUP draagt altijd bij aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarin de overheid in grote lijnen aangeeft hoe zij Vlaanderen ruimtelijk wil zien evolueren. Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande plannen aan te passen (Het gewestplan, een BPA,...), wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen.

Natuurlijk wordt zorgvuldig bestudeerd of zo’n wijziging wel verantwoord is, de bestaande voorschriften veranderen nooit van dag op dag. Tijdens een openbaar onderzoek krijgt elke eigenaar of betrokkene ruim de tijd om zich te informeren en om zijn stem te laten horen.

Er werd overeen gekomen dat er voorafgaand aan de volgende GR een overleg en info moment zal zijn voor de raadsleden waar uitleg zal worden gegeven over het RUP Ravels centrum. 

Elektriciteitspalen Fluvius.

Volgens raadslid Laurijssen is er een procedure bij Fluvius waarbij een bewoner van een perceel tegen betaling van € 1.000 een elektriciteitspaal kan laten verplaatsen naar het perceel van een buurman. Hij vroeg of dit normaal is want het zou kunnen leiden tot hallucinante gevolgen indien iedereen dit zou gaan doen of eisen.

Schepen Van Den Borne had geen enkele notie van deze zaak  en zei dat de normale procedure zegt dat een paal kan worden verplaatst naar een perceelsgrens indien een eigenaar dit wenst. Het is echter niet zo dat iemand en paal zomaar naar de buurman kan laten verplaatsen. Burgemeester Luyten wilde navragen wat er in deze specifieke case juist gebeurd is en zal om opheldering vragen bij Fluvius.

Bewaking oversteekplaats.

Raadslid Coeckelbergs wilde weten of het mogelijk is dat er geen extra oversteekbewaking komt aan Klein Ravels waar de kinderen die van de containerschool komen de drukke N12 moeten oversteken.

Nochtans worden er voor en na de schooluren voldoende helpers aan de oversteekplaats geposteerd om de kinderen te helpen oversteken of helpen de leerkrachten met het oversteken. Raadslid van Loon van CD&V  wist nauwgezet uit te leggen hoe dit in zijn werk gaat en legde de oversteekprocedure nog eens uit voor iedereen. Zij vond dat het ook een stuk verantwoordelijkheid is van de ouders die hun kinderen in de nabewaking hebben om hen te leren omgaan met verkeersregels en hen moeten wijzen op e gevaren van het oversteken. 

Coeckelbergs bleef echter overtuigd dat er binnen onafzienbare tijd een ongeval zal gebeuren indien er niks gedaan wordt aan deze gevaarlijke oversteek. Het is echter deze week exact een jaar geleden dat de scholieren hun intrek namen in de containerschool voor deze tijdelijke oplossing tot het nieuwe schoolgebouw klaar is.

 

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren