Uitzonderlijk was de gemeenteraad deze keer op de tweede maandag van de maand.

Waarschijnlijk omwille van het feit dat 1 mei de maandag voordien was en de Socialistische fractie dan gewoonlijk vrijaf neemt.

 

Jaarrekening 2016

De gemeenteraad besprak op 8 mei de financiële nota van de jaarrekening 2016.

Uit de bespreking en de toelichting aan de gemeenteraad door ontvanger Roger Caymax blijkt dat Ravels nog steeds een financieel structureel gezonde gemeente is.

Wat betreft het exploitatiebudget ( dit is de dagelijkse werking van de gemeente) vertoont de rekening een overschot van  € 4 420 803. (uitgaven € 15 113 107 / inkomsten € 19 593 910)

Dit overschot kan de gemeente aanwenden om investeringen te doen. In 2016 investeerde de gemeente voor € 7 209 873.

 

Enkele belangrijke investeringen 2016

 

Aankoop Weelde Depot: € 3 111 125

Aanleg van het fietspad en vernieuwen wegdek N135 ( Poppel – Baarle Hertog):  € 1 258 041 

Bouw van chalet voor gepensioneerden te Ravels

Heraanleg van de Weteringsstraat

Fietspad N 118 (Ravels – Arendonk) 

Energiebesparende maatregelen pastorij Sint Michiel 

Aankoop wegenschaaf, enz

 

Voor deze investeringen ontving de gemeente van de hogere overheid € 3 156 784 aan subsidies.

Hierdoor vertoonde de rekening 2016 een batig saldo van 336 494 euro

 

Burgemeester Walter Luyten vatte het kort samen op de gemeenteraad: “Door een structureel overschot op de gewone werking zijn er voldoende middelen om het vooropgestelde investeringsplan te realiseren. Ravels is schuldenvrij en zal de komende jaren niet moeten lenen waardoor de belastingdruk laag kan blijven.

Het gemeentebestuur is dan ook niet van plan om de aanvullende personenbelastingen en de opcentiemen op de onroerende voorheffing de komende jaren te verhogen.

Met 6 % aanvullende personenbelasting blijft Ravels beduidend onder het Vlaamse gemiddelde.

De gemeentefinanciën zijn gezond en het bestuur heeft de financiële toestand onder controle dank zijn een opbouwend beleid gesteund door de ganse gemeenteraad.

 

nieuwe school kleine wereld

Tijdelijke huisvesting school Ravels

Verhuis gepland na Paasvakantie 2017/2018

Het college stelt voor de lastvoorwaarden vast te stellen voor de tijdelijke huisvesting van de gemeenteschool Ravels, met een kostprijsraming ten bedrage van 773 199,99 EUR 

 

Carine Couwenberg verduidelijkte dit voorstel als volgt.

“In eerste instantie was er voorgesteld om de bouw van de nieuwe Kleine Wereld in twee verschillende fases te laten verlopen. Een deel van de kleuters en leerlingen van het lagere onderwijs moesten dan worden gehuisvest in een soort van containerschool aan de velden van voetbalclub Flandria. De kost voor deze constructie zou echter ook aanzienlijk zijn of misschien zelfs hoger dan dit nieuwe voorstel.

Volgens de kostenraming van de architecten zou ook de 2 fase uitvoering een extra kost opleveren van € 300.000. Daarbij werd het risico gelopen dat een deel van de kinderen twee jaar lang in een bouwwerf zouden rondlopen.

KFC Flandria was zo vrij om één van hun oefenvelden vrij te maken om de volledige populatie van de school te huisvesten in een nieuw op te zetten containerschool. De club was zeer bereidwillig om één van haar voetbalvelden gedurende twee jaar ter beschikking van de school te stellen.

Het verschil in de totale kost is niet precies bekend maar zal wellicht heel erg dicht bij de originele raming liggen. Het grote voordeel is wel dat er slechts in één enkele fase kan worden doorgewerkt en als allergrootste voordeel is er de veiligheidsfactor die de veiligheid van de kinderen zal kunnen garanderen.

Op de voetbalvelden zullen containers zo worden opgesteld dat alle deuren op de speelplaats uitkomen, er wordt geen ruimte verspild aan gangen. Er is enkel plaats voor tijdelijke klaslokalen.

Er wordt ook nog een overdekte en verharde speelplaats voorzien voor deze tweejarige oplossing. ”

 

 {pdf=https://rawepo.be/images/stories/pdf/2017/tijdelijke%20school%20Ravels_aanbesteding.pdf|100%|1000|google}

 

Directie Kleine Wereld vind het een goede oplossing.

“In overleg met het gemeentebestuur en de leerkrachten zijn we tot een kwalitatieve tijdelijke oplossing gekomen.  Gezien de tijdelijkheid hebben wij ons beperkt tot de strikt noodzakelijke oppervlakte.  De kleuterschool en lagere school zullen wel een eigen speelplaats hebben en de omgeving biedt eveneens mogelijkheid tot sport en spel.  Wij zien dit als een goede oplossing om de bouwperiode van 2 jaar te overbruggen,” zo voegt directeur van de Kleine Wereld, Jan Hofkens, nog toe.

De tijdelijke school zal worden gebouwd halfweg maart 2018. Na de Paasvakantie zouden de leerlingen er hun intrek in moeten kunnen nemen. Dan kunnen de nieuwe bouwwerken starten aan de Kerkstraat en de Kloosterstraat.

 

VARIA

In de varia kan er al eens wat anders aan bod komen en naast enkele standaard opmerkingen van wegenonderhoud en de stand van zaken over wegenwerken was het ook dit keer niet anders.

 

Fietspad Bredaseweg

Carin Van Gorp kreeg van schepen Patrick Van den Borne zelfs heuglijk nieuwe omtrent de verdere voortzetting van de aanleg van het fietspad aan de Bredase Weg. Schepen Van den Borne kon melden dat aanstaande maandag de werken zullen worden hervat. De verschillende partijen hebben een onderling akkoord over de kabels en zijn tot actie over gegaan. Na het fietspad zal ook de verlichting eindelijk worden afgewerkt zodat de Bredase Weg eindelijk terug veilig kan worden voor fietsers. 

 

Negensprong sponsoractie

Lou Haagen van Dorpslijst Ravels was zeer erg boos over het feit dat in Poppel weer een brief circuleerde waarin de ouders van de schoolgaande jeugd wordt gevraagd om bij te dragen aan de renovatie en de inrichting van de klaslokalen van VBS De Negensprong. 

Hij was van mening dat de kinderen van Poppel worden gediscrimineerd ten overstaan van kinderen die Gemeentelijk Onderwijs genieten in Weelde en Ravels. Het is een schande dat dit nu al jaren blijft voortduren en de gemeente moet zich schamen dat er niks aan wordt gedaan.

 

De repliek van een verontwaardigde schepen van Onderwijs Couwenberg was daarom ook heel gevat. Ze stelde nadrukkelijk dat nergens in heel de provincie zo goed wordt samengewerkt met het flankerend onderwijs als in onze gemeente. Ravels wordt heinde en verre geprezen voor de wijze waarop ze hier omgaan met deze problematiek.

“In de gemeente Ravels komen de drie onderwijsvormen voor: gemeentelijk onderwijs, vrij onderwijs en gemeenschapsonderwijs.  De drie netten ontvangen vanwege de Vlaamse overheid een subsidie die aan het respectievelijk schoolbestuur of soms de school of scholengroep zelf wordt overgemaakt.  Deze subsidies zijn ongeveer gelijk en vooral gebaseerd op het feit of het kleuters of lagere school kinderen betreft, of er veel kansarme kinderen school gaan,...

 Hiernaast kunnen scholen nog via andere wegen gelden ontvangen: vanwege de gemeente, vanwege hun oudercomité, vanwege private sponsors, activiteiten van de school zelf,...

De extra ondersteuning van de gemeente naar het vrije net en het gemeenschapsonderwijs bestaat erin dat het flankerend onderwijsbeleid werd ingevoerd.  Dit impliceert dat de niet-gemeentelijke netten 1,66 uur per leerling verkrijgen aan inzet van gemeentelijk personeel.  Met deze uren kunnen de niet-gemeentelijke netten gemeentelijk busvervoer inhuren, een gemeentelijke klusjesman inhuren, de gemeentelijke groendienst plantsoenen laten onderhouden,...  Dit systeem is uniek in de omgeving.

Hiernaast tracht de gemeente over de netten heen maximaal ondersteuning te verlenen: bijdrage aan het oudercomité van 10 € per kind (vroeger 6,2 €) per jaar, bijdragen van 200 € voor de organisatie van bos- en zeeklassen, bijdrage aan het Tuti Fruti project, gelijke toegang tot gemeentelijke infrastructuur, verkeersactieweek, AED cursussen...  De voorbeelden zijn talrijk.  In regelmatige netoverschrijdende overlegmomenten met de verschillende directies komt dit frequent aan bod. 

Binnen de grenzen van het toelaatbare tracht de gemeente Ravels veel netoverschrijdende initiatieven te nemen en al haar faciliteiten aan alle kinderen ter beschikking te stellen, omdat ALLE kinderen van de gemeente een warm hart wordt toegedragen.  De samenwerking met de andere netten en hun besturen loopt dan ook zeer goed.

 Uiteraard dragen ook vaak ouderraden bij aan de goede werking van een school en zamelen zij vaak extra gelden in die de school kunnen ondersteunen.  Ook in de school van Weelde leverde de ouderraad een financiële bijdrage aan de inrichting van de klassen na realisatie van de nieuwbouw.  

 Tot slot beslist het vrije net autonoom over de inrichting van een school op een bepaalde plaats.”

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren