FEDASILCENTRUM WEELDE
Een volle raadzaal gisterenavond in het Ravelse gemeentehuis voor de eerste info avond over de nakende komst van alweer een lading van 512 asielzoekers.
Fedasil, het Rode Kruis en de burgemeester van Ravels zaten klaar om van repliek te dienen op de vragen van ongeruste bewoners van het Geeneinde en aangrenzende straten.
 

Burgemeester Luyten neemt het woord.

walter luyten_burchtBurgemeester Luyten stak van wal met de mededeling dat de beslissing genomen is om de gemeente Ravels, in het bijzonder Weelde, te belasten met 512 vluchtelingen. Dit was reeds algemeen bekend maar hij benadrukte nogmaals dat dit een autonome beslissing was  op federaal niveau. De gemeente Ravels heeft daar geen enkele stem in. Meer nog, bij de vorige asielcrisis is overleg geweest met voormalig minister Maggie De Block om de modaliteiten te bespreken. Dit keer is de gemeente op de hoogte gebracht via een voice mailtje en dat was het dan.
In ieder geval kunnen we ons binnen een drietal weken in Weelde verwachten aan 512 “oorlogsvluchtelingen “. Dit zullen in grote mate Irakezen (?) en Syriërs zijn. De rest van de nationaliteiten is te verwaarlozen. Momenteel is er een stop aangekondigd voor vluchtelingen uit het Irakese Bagdad, deze veelal jongemannen krijgen nu te horen dat hun aanvraag waarschijnlijk niet zal kunnen worden gehonoreerd. Ondertussen zijn er echter al wel een groot aantal in België aangekomen die wachten op een goedkeuring.
 

In cijfers eind september

• 50% van vluchtelingen bestaat uit gezinnen 
• 1/3 is minderjarig 
• 1.000 minderjarigen zijn hier niet-begeleid 
• 38% is alleenstaande man
 

Modaliteiten centrum

Er zijn al een aantal modaliteiten besproken met het Rode Kruis en Fedasil. Zo zullen de woonunits dit keer worden opgesteld aan de achterste hallen tegen het zandpad dat parallel loopt met het hekwerk van het militaire domein. Zoals op de afbeelding ( enkel informatief ) te zien is zullen de units langs de betonstroken tussen de hallen worden opgesteld. De hallen zelf zullen enkel voor ontspanningsdoeleinden kunnen worden gebruikt. In geen geval kunnen in de hallen vluchtelingen worden opgevangen, de brandweer geeft daarvoor geen goedkeuring.
Rond het eigenlijke centrum zal een heras hekwerk worden geplaatst om te voorkomen dat de bewoners de rest van het terrein inpalmen. 
 

Inschrijven in de gemeente.

gemeentehuisOmdat vorige keer het centrum een ander karakter had zullen de nieuwe bewoners, zoals de wet voorschrijft, moeten worden ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente. Dit heeft ook tot gevolg dat elke inwoner het gemeentehuis zal moeten passeren voor zijn inschrijving. Hoe dit moet gaan gebeuren is ons nog niet duidelijk. Er zullen hier en daar wel wat Babylonische spraakverwarringen optreden vrezen wij…. 
Er is echter al wel een uitgebreide veiligheidsscreening gebeurd van iedereen die in Weelde arriveert. Ook zijn eerder al vingerafdrukken genomen van iedereen om elke persoon later ook te kunnen identificeren. 
 

Onderwijs.

big De_verrekijker_560x374jpgDe inschrijvingen in het bevolkingsregister hebben ook tot gevolg dat de kinderen leerplichtig worden in onze gemeente. Zestig dagen na de inschrijving moeten de kinderen naar school. Dit kan eerder, maar de leerplicht gaat na zestig dagen in.
Er was al overleg met de scholen maar hierover is nog geen consensus. Er is al wel een zekere mate van medewerking toegezegd maar het kan niet zijn dat klassen die nu al vol zitten nog extra worden belast met nog meer kinderen die dan nog eens veel aandacht opeisen. De opvang van de kinderen in de scholen zal ook een zaak zijn van alle scholen uit de gemeente. Het kan niet zijn dat de Verrekijker in Weelde alle kinderen moet opvangen. Er kan ook geen sprake zijn van vervoer naar de school voor de kinderen, dat is niet de taak van de gemeente volgens de burgemeester.
Via de overheid zullen er echter wel meer leerkrachten en andere middelen ter beschikking komen. Federaal minister Crevits zei daarover enkele dagen geleden het volgende:
 

Crevits: "Scholen ondersteunen"

Intussen heeft Crevits voor het eerst overlegd hoe ze de stroom minderjarige vluchtelingen kan opvangen in het onderwijs. Die kinderen moeten binnen de 60 dagen na hun registratie al les volgen. Vooral in de buurt van de nieuwe opvangvoorzieningen voor vluchtelingen kunnen de scholen zich verwachten aan meer anderstalige leerlingen. En die hebben nu niet altijd de nodige expertise of plaats. Crevits wil die scholen ondersteunen.
“Als scholen onderwijs inrichten voor anderstalige nieuwkomers dan kunnen ze daar extra omkadering voor krijgen”, zegt Crevits. “Ook extra budget. En daarnaast hebben we ook een budget voorzien voor mobiele units. Als een school bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met een groep anderstalige nieuwkomers waarvoor ze geen capaciteit heeft, dan zullen daar ook mobiele constructies voor gehuurd kunnen worden.”
 

OKAN

De opvang van de kinderen zal er waarschijnlijk in bestaan dat ze een taalbad krijgen op het centrum en dan naar een lokale school gaan. Voor alle duidelijkheid, dit gaat enkel op voor kinderen van de lagere school. Kinderen vanaf 12 jaar zullen worden doorverwezen naar het OKAN onderwijs, Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers. Dit is in Turnhout gevestigd.
 

VEILIGHEID

Een tweetal weken geleden vertrok er vanuit de politiezone Kempen NO, dat zijn de gemeente Ravels, samen met Arendonk en Retie al een dringende oproep naar de overheid om voor meer politie te zorgen. Deze drie gemeentes krijgen er in totaal maar liefst 1.100 vluchtelingen bij. Het politiekorps is nu al zwaar overbelast maar totnogtoe lijken ze bot te vangen en komen er voorlopig nog geen agenten bij.
 
Volgens het Rode Kruis zal er een zogenaamde “integratiemedewerker” worden aangesteld. Dat is dus geen beveiligingsagent of soort van security die de overlast voor de omwonenden zou kunnen verzekeren. Deze persoon zal ook het beruchte traject Centrum-Okay moeten gaan monitoren op overlast met de buurtbewoners. Gelukkig zagen we op de diaslides die het Rode Kruis toonde het woord STEWARDS, ik dacht dat er wel degelijk een "S" achteraan stond maar volgens Rode Kruis woordvoerster Hilde van Gastel was dit toch slechts die éne integratiemedewerker die op het centrum verblijft. 
 
steward
 
Daar begonnen de gemoederen toch wat te verhitten en kwamen er niet mis te verstane opmerkingen vanuit de zaal. Nadat deze persoon zijn hart gelucht had en door de burgemeester tot de orde geroepen was konden enkele andere ongeruste bewoners hun grieven kwijt.
De burgemeester benadrukte nogmaals dat iedereen voor elke diefstal aangifte moet doen, het is in eigen voordeel dat de overlast zo goed mogelijk in kaart wordt gebracht zodat dit indien nodig ook bij de hogere overheid kan worden aangekaart. 
 

De vervuiler (wordt) betaald.

litter1Bij de vorige passage asielzoekers waren regelmatig enkele mensen bezig met het opruimen van de “catwalk”  langs het Geeneinde. Dat deze personen hier ook voor werden betaald was voor velen een doorn in het oog. Wanneer wij aan sluikstorten doen kunnen we zelf een fikse boete verwachten en daar wordt de vervuiler nog betaald ook.
 

Geen seks meer in de bossen

Een andere opmerking is het feit dat er vorige keer asielzoekers tentjes bouwden in de bossen omheen het centrum op privé eigendom. Er werden daar ook mensen betrapt op sexuele uitspattingen die zich niet stoorden aan het feit dat ze werden gezien door de omwonenden.
 

WIFI of internet op centrum

freewifi Dit keer zal ook een internet verbinding worden aangelegd op het centrum zelf. Hiermee wil worden voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de wifi verbindingen van de omwonenden. Natuurlijk is ook dit een omstreden maatregel, wij moeten met z’n allen betalen voor onze internetverbinding en het centrum begint stilaan te lijken op een 5 *****Camping, om het met de woorden van één van de omwonenden te zeggen.
Het is natuurlijk de vraag wat de beste oplossing is, het Rode Kruis heeft de ervaring dat er veel minder overlast voor de buurt is als er internet wordt aangeboden op het centrum zelf. De vluchtelingen willen contact zoeken met hun achter gebleven families waarvan ze soms al manden geen teken van leven meer hebben vernomen. Deze oplossing voor een gevoelsmatig probleem van onveiligheid is naar onze mening dan ook een goede en goedkope oplossing.
 

Arts op centrum

Ook voor de medische aanpak is voor een lokale oplossing gezorgd. Er zal een arts en ook oor andere opvang worden gezorgd op het centrum. Door de soms mandenlange oorlogstrauma’s is ook op dat vlak behoefte aan pedagogische opvang. De artsen in onze gemeentes zijn hiertegen niet opgewassen en zullen hiervoor ook niet worden ingezet, geen vluchtelingen in de wachtkamers van onze lokale artsen.
 

Vervoer 

Net als vorige keer zal er waarschijnlijk ook weer een extra bushalte worden voorzien om het traject Singel-Centrum verder te verlengen. Dit is nog niet beslist maar de gemeente dringt hierop aan bij de Lijn omdat anders de hele dag de voetgangersstroom blijft voortduren en bewoners zich gevangen voelen in hun eigen huis. Er wordt ook een extra lijn voorzien voor het centrum, centrumbewoners mogen hiervan gratis gebruik maken. Ook de lokale bewoners kunnen echter gratis van deze busdienst gebruik maken, deze informatie werd echter met de glimlach onthaald….
 

Regels

Elke bewoner van het centrum moet minimaal 20 dagen per maand gedurende de nacht op het centrum verblijven. Indien hij of zij meer dan 10 dagen afwezig is zal hij worden verwijderd en elders worden onder gebracht. Verder worden de nieuwelingen beter geïnformeerd over onze zeden en gewoontes via allerlei kanalen in de vorm van iconen die voor velen begrijpbaar zijn. 

 

Reacties omwonenden

De reacties van de aanwezigen waren begrijpelijk reacties van onrust. Hier en daar viel wel een rake opmerking, sommigen waren zelfs ronduit grof, maar alles bij mekaar bleven de meeste mensen beschaafd zoals het betaamd.
De grote vrees ging wel uit van de ouders met kinderen, vooral meisjes die zich langs het Geeneinde en aanpalende straten begeven. Zo waren er al verscheidene incidenten bij de vorige crisis waar de politie volgens deze mensen absoluut niet adequaat had opgetreden en veeleer de incidenten met de mantel der liefde had toegedekt. Dit werkt echter een atmosfeer in de hand van groeiende vijandigheid en wantrouwen. Als iedereen meewerkt en er geen tolerantie is voor geen enkele betrokken partij bij incidenten zou iedereen hiermee gebaat zijn.
Op de vraag van een andere ongeruste bewoner over het al dan niet verzekerd zijn van de vluchtelingen in geval ze betrokken raken bij een ongeval of incident met financiële, lichamelijke of materiële gevolgen had het Rode Kruis een afdoend antwoord. Voor alle vluchtelingen is een familiale verzekering afgesloten die alle kosten dekt…. Een antwoord dat in twijfel werd getrokken door de vraagsteller. 
 

Meedenken om humane oplossingen te zoeken

We hebben zelf ook al dikwijls nagedacht over enkele bijkomende maatregelen die misschien zouden kunnen bijdragen aan de beperking van de overlast voor onze gemeente. De gemeente krijgt van de overheid  € 250.00/vluchteling. Hiermee zouden enkele van volgende zaken mee kunnen worden ingevoerd:
•Extra dorpswachten die de omgeving van  06.00 tot 12.00 h permanent monitoren met bepaalde bevoegdheden om zaken vast te stellen en in te grijpen.
•Aanspreken van privé firma’s met winkelwagens die voor het centrum kunnen worden geplaatst om lokale winkel te ontlasten van een cliënteel dat de normen van onze samenleving niet begrijpt/wil begrijpen. De winkel verliest op termijn lokale klanten en zelfs werknemers door de langdurige overlast.
•Het gevoelige traject op het Geeneinde beter verlichten in de wintermaanden door bijv. bouwverlichting zodat onze kinderen veilig naar school/jeugd-/sportvereniging kunnen rijden. Meer licht geeft een groter veiligheidsgevoel en minder kans op vandalisme of sluikstorten.
•Gemeentelijke aanstelling van een lokale ombudsman ipv een telefoonnummer op het centrum die een direct aanspreekpunt is voor inwoners uit de gemeente. De perceptie dat de mensen van het Rode Kruis op het centrum niet bepaald aan de kant van de omwonenden staan is misschien dan wel niet terecht maar wel begrijpelijk.  
 
 
Indien u ook nog enkele ideeën kan bedenken of oplossingen om bepaalde zaken beter aan te pakken kan u die altijd aan ons overmaken,  wij zullen er dan voor zorgen dat ze op de juiste plaats komen.
 
 
 
 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren